Chiếm hữu tài sản của người khác một cách bất công và vô lý.

Chiếm hữu tài sản của người khác một cách bất công và vô lý. Chiếm hữu tài sản của người khác một cách bất công và vô lý dù là một số nhỏ thì cũng đều được xem là tội ác. Bất công là một trong những hành vi bạo…

Giới luật thế nào đối với một người khi y cải đạo sang Islam trong khi y vẫn còn vướng trong hợp đồng giao dịch Riba?

اân phúc và dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế và sụp đổ. Giới luật thế nào đối với một người khi y cải đạo sang Islam trong khi y vẫn còn vướng trong hợp đồng giao dịch Riba? Khi một người cải đạo sang Islam trong khi vẫn…