Lễ nguyện Salah dành cho người đi đường xa

Lễ nguyện Salah dành cho người đi đường xa Khuyến khích người đi đường xa trong lúc hành trình hay tạm cư tại một địa điểm nào đó trong khoảng thời gian dưới bốn ngày thực hiện lễ nguyện Salah theo hình thức rút ngắn bốn Rak’at thành hai Rak’at…

Lễ nguyện Salah Jumu’ah (ngày thứ sáu)

Lễ nguyện Salah Jumu’ah (ngày thứ sáu) Bắt buộc những người đến tham gia lễ nguyện Salah Jumu’ah phải giữ im lặng và lắng nghe bài thuyết giảng, không được thiếu quan tâm. Allah sắc lệnh ngày thứ sáu vào giờ Salah Zhuhur một cuộc dâng lễ nguyện Salah tập…

Các lễ nguyện Salah khuyến khích

Các lễ nguyện Salah khuyến khích: Những lễ nguyện Salah tự nguyện là nguyên nhân được Allah thương yêu . Người Muslim chỉ có bổn phận bắt buộc dâng lễ nguyện Salah năm lần trong mỗi ngày đêm. Cùng với nghĩa vụ bắt buộc đó, giáo luật cũng khuyến khích…

Những điều Makruh (đáng trách nhưng chưa đến mức Haram)

Những điều Makruh (đáng trách nhưng chưa đến mức Haram): Mức độ nghiêm trang, sự kính cẩn biểu hiện lòng kính sợ Allah cũng như sự tránh xa những điều làm phân tâm trong lễ nguyện Salah sẽ làm tăng thêm ân phước và cấp bậc cho người thực hiện…

Những điều làm hỏng lễ nguyện Salah

Những điều làm hỏng lễ nguyện Salah: Nghịch ngợm với gương mặt hoặc tay trong suốt dâng lễ nguyện Salah là điều Makruh. . Bỏ một nghi thức Rukun hoặc điều kiện để thực hiện Salah trong khi có khả năng thực hiện một cách có chủ ý hoặc quên.…