Giáo luật qui định thế nào đối với người không nhịn chay trong Ramadan?

Giáo luật qui định thế nào đối với người không nhịn chay trong Ramadan? Bất cứ ai ăn uống trong Ramadan một cách không có lý do chính đáng theo qui định của giáo luật thì y sẽ mang tội trái lệnh Allah, y phải sám hối với Ngài và…