Các loại thịt trong các nhà hàng và các cửa tiệm

Các loại thịt trong các nhà hàng và các cửa tiệm: Những gì không phải do người Muslim và người dân Kinh sách giết thịt mà do người đạo Phật, Bà-la-môn, những người vô đạo giết thịt thì chúng Haram, tương tự những gì trong các nhà hàng và các…

Các loại động vật được phép ăn thịt của chúng là những loại nào?

Các loại động vật được phép ăn thịt của chúng là những loại nào? Nguồn gốc của mọi động vật đều halal ngoại trừ những gì được Qur’an và Sunnah cấm đoán.   Các loại động vật cấm ăn thịt của chúng là những loài dưới dây: Heo (lợn): là…

Các thực phẩm hải sản (thủy sản) – Các loại động vật trên cạn

Các thực phẩm hải sản (thủy sản) Ý nghĩa của các thực phẩm hải sản là những gì sống ở dưới nước, còn đời sống trên cạn là trường hợp ngoại lệ. Ý nghĩa của biển là nước nhiều, cho nên nó bao hàm các sông, các hồ và những…