Zakah được chi cho những ai? (Tức đối tượng nào được hưởng nguồn Zakah?)

Zakah được chi cho những ai? (Tức đối tượng nào được hưởng nguồn Zakah?) Islam đã giới hạn các thành phần hay các đối tượng được hưởng nguồn Zakah một cách cụ thể. Người Muslim được phép đưa Zakah cho một dạng đối tượng hay nhiều đối tượng thuộc các…