Pięć potrzeb

Pięć potrzeb Allah nakazuje nam, by chronić ludzkie życie, nawet jeśli wymagałoby to popełnienia grzechu. Jest pięć podstawowych rzeczy, bez których człowiek nie może się obejść chcąc wieść godne życie. Wszystkie Boskie prawa nakazują poszanowanie tych potrzeb i zabraniają wszystkiego, co jest z nimi niezgodne. Celem islamu jest zabezpieczenie tych…

Uczenie się zasad islamskich

Uczenie się zasad islamskich Od muzułmanina wymaga się, by poznawał regulacje dotyczące wszystkich aspektów życia – aktów czci, relacji społecznych i innych – by mógł wypełniać swe obowiązki z prawidłową wiedzą i całkowitą pewnością. Prorok r powiedział: „Jeśli Allah chce czyjegoś dobra, daje mu zrozumienie religii” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 71;…

Islam obejmuje wszelkie aspekty życia

Islam obejmuje wszelkie aspekty życia Islam jest nie tylko duchową potrzebą, którą muzułmanie zaspokajają poprzez modlitwy i suplikacje… Nie jest też jedynie zbiorem poglądów i wierzeń, za którymi optują jego wyznawcy… Ani też nie jest po prostu kompletnym systemem ekonomicznym… Nie jest również jedynie zbiorem zasad i regulacji dotyczących budowania…

Islam religią umiarkowaną

Islam religią umiarkowaną Islam jest religią umiaru, znajdującą złoty środek pomiędzy przesadą a niedbalstwem, ekstremizmem a całkowitym odrzuceniem religii. Umiar ten widoczny jest we wszystkich aktach czci i rytuałach. To z tego powodu Allah ﷻ nakazuje Prorokowi r, jego Towarzyszom i wszystkim wierzącym, by zachowywali umiar. Można to osiągnąć dzięki…

Pięć filarów islamu

Pięć filarów islamu Prorok Muḥammad r powiedział: „Islam został zbudowany na pięciu filarach: zaświadczenie, że nie ma boga godnego czci oprócz Allaha, a Muḥammad jest Wysłannikiem Allaha; wykonywanie pięciu codziennych modlitw obowiązkowych; dawanie obowiązkowej jałmużny (zakāt); pielgrzymka do (Świętego) Domu; oraz post w miesiącu ramaḍān” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 8; Ṣaḥῑḥ…

Brak pośredników pomiędzy Bogiem a człowiekiem

Brak pośredników pomiędzy Bogiem a człowiekiem  Brak pośredników pomiędzy Bogiem a człowiekiem . Wiele religii nadało szczególne przywileje religijne pewnym jednostkom i uczyniło wiarę i akty czci człowieka zależnymi od ich zadowolenia i aprobaty. Innymi słowy, są oni – według tych religii – pośrednikami pomiędzy Bogiem a ludźmi i głoszą…

Islam religią uniwersalną

Islam religią uniwersalną Islam jest religią uniwersalną, ponieważ głoszący go Prorok został posłany do wszystkich ludzi na całym świecie, niezależnie od ich rasy, koloru skóry, kultury, tradycji i miejsca zamieszakania. Allah powiedział w Koranie: „Wysłaliśmy cię [Muḥammadzie] jedynie jako miłosierdzie dla światów” (Al Anbijā’, 21:107). To dlatego islam szanuje różne…

Największe z błogosławieństw

Największe z błogosławieństw Allah ﷻ obdarzył nas wieloma dobrodziejstwami. Dał nam wzrok, słuch, rozum, zdrowie, majątek oraz rodzinę. Uczynił też dla nas poddanym cały wszechświat: słońce, księżyc, niebiosa i ziemię, a także niezliczoną ilość innych rzeczy, zgodnie z przekazem Koranu: „A jeślibyście chcieli zliczyć dobrodziejstwa Boga, to zliczyć ich nie…