Credința în Cărțile Divine – Cei şase stâlpi ai credinţei (imān)

Semnificația credinței în Cărțile Divine

 

Aceasta presupune credința fermă că Allah Cel Atotputernic a trimis o serie de Cărți Divine Trimișilor Săi și că acestea conțin Cuvântul lui Allah rostit de El într-o modalitate potrivită măreției Sale. Aceste Cărți conțin, de asemenea, adevărul, lumina și călăuzirea pentru oameni, atât în această viață cât și în Viața de Apoi.

Credința în Cărțile Divine este unul dintre stâlpii credinței, așa cum spune Coranul: „O, voi cei care credeți! Fiți cu credință în Allah și în Trimisul Său, în Cartea pe care a pogorât-o asupra Trimisului Său și în Cartea pe care a revelat-o mai înainte!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 4:136]

În acest verset, Allah Cel Atotputernic le poruncește musulmanilor să creadă în El, în Trimisul Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și în Cartea pe care El i-a revelat-o Mesagerului Său, și anume Coranul. El le porunceşte, de asemenea, să creadă în toate Cărțile pe care le-a revelat înaintea Coranului.

Vorbind despre definiția credinței (imān), Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Înseamnă să crezi în Allah, în îngerii Săi, în Cărțile Sale, în Trimișii Săi, în Ziua de Apoi și să crezi în destin, fie el bun sau rău.” [Muslim, 8]

Ce presupune credința în Cărțile Divine?

 1. Credința că ele au fost cu adevărat revelate de Allah Preaînaltul.
 2. Credința că ele conțin Cuvântul lui Allah Preaînaltul.
 3. Credința în Cărțile Divine pe care Allah Preaînaltul le-a numit, așa cum este Coranul, pe care Allah ﷻ l-a revelat Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), Tora (At-Taurah), pe care El i-a revelat-o lui Moise (Mūsa – Pacea fie asupra sa!), și Evanghelia (Al-Injīl), pe care El i-a revelat-o lui Isus (ʿĪsā – Pacea fie asupra sa!).
 4. Credința în povestirile autentice menționate în acestea.

Caracteristicile unice și distinctive ale Nobilului Coran

Nobilul Coran este Cuvântul lui Allah Preaînaltul, pe care El i l-a revelat Profetului nostru, Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Prin urmare, trebuie să îl onorăm, să îl citim, să reflectăm asupra versetelor sale și să ne dăm toată silința să respectăm toate instrucțiunile sale.

Este îndeajuns să precizăm că ghidul nostru în această viață este Coranul și că el va fi motivul salvării noastre în Viața de Apoi.

Nobilul Coran are o serie de trăsături unice, care îl deosebesc de celelalte Cărți revelate. Printre acestea, se numără:

 1. Nobilul Coran prevede o serie de Legi Divine. El vine, de asemenea, să susțină și să confirme porunca de a-L adora doar pe Allah Preaînaltul, care este menționată și în celelalte Cărți Divine.

Coranul spune: „Iar ție, [Mohammed], ți-am trimis Cartea cu Adevărul, confirmând Scriptura dinaintea ei și întrecând-o pe ea […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:48]

Semnificaţia cuvintelor din verset, „confirmând Scriptura dinaintea ei” este aceea că Nobilul Coran acceptă adevărul adus de celelalte Cărți Divine, iar semnificaţia cuvintelor „întrecând-o pe ea” este aceea că Nobilul Coran este martor pentru Cărţile anterioare.

 1. Toți oamenii, indiferent de limba pe care o vorbesc sau de rasa din care fac parte, trebuie să adere la învățăturile Coranului și să acționeze în conformitate cu cele menționate în el, indiferent de cât de departe se află ei ca timp de momentul în care Coranul a fost revelat. Acest lucru deosebește Coranul de Scripturile anterioare, acestea fiind revelate pentru un anumit popor, în anumite perioade de timp. În Coran, se spune: „[…] mie mi-a fost revelat acest Coran, pentru ca să vă previn cu el pe voi […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 6:19]
 2. Coranul a rămas intact, pentru că Allah Preaînaltul Și-a asumat protejarea lui, după cum precizează în Coran: „Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul și Noi îi vom fi păzitori!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 15:9] Astfel, toate afirmațiile sale sunt corecte şi este obligatoriu ca noi să credem în Nobilul Coran.

Care sunt îndatoririle noastre față de Nobilul Coran?

 • Trebuie să iubim și să onorăm Coranul. Totodată, trebuie să îi acordăm importanța potrivită, deoarece acesta este Cuvântul lui Allah Cel Atotputernic, care este, fără îndoială, cel mai bun și sincer discurs.
 • Trebuie să îl citim, să îl recităm și să reflectăm asupra versetelor sale. Totodată, trebuie să chibzuim asupra călăuzirii spirituale pe care ne-o oferă, a afirmațiilor și a povestirilor sale, și să le includem în viața noastră ca principii prin care să putem distinge adevărul de minciună.
 • Trebuie să acționăm conform poruncilor sale, să ne supunem lor și să facem din ele modul nostru de viață.

Când ‘Aishah (Allah fie mulțumit de ea!), una dintre soțiile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a fost întrebată cu privire la caracterul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), ea (Allah să fie mulţumit de ea!) a răspuns: „Caracterul său era Coranul.” [Ahmad, 24601; Muslim, 746]

Cu alte cuvinte, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era întruchiparea poruncilor Coranului în tot ceea ce făcea și în viața sa pe acest Pământ. Cu adevărat, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a urmat călăuzirea Coranului în întregime și reprezintă un exemplu minunat de urmat, așa cum ni se spune în Coran: „Ați avut voi în Trimisul lui Allah o pildă frumoasă, pentru cel care nădăjduiește în Allah și în Ziua de Apoi și Îl pomenește pe Allah mereu.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 33:21]

Care este poziția noastră față de Cărțile revelate anterior?

Musulmanul crede că Tora, care i-a fost revelată lui Moise (Pacea fie asupra sa!), și Evanghelia, care i-a fost revelată lui Isus (Pacea fie asupra sa!), constituiau adevărul de la Allah Preaînaltul. El crede, de asemenea, că acestea conțineau reguli, îndrumare, învățături și vești pline de călăuzire și lumină pentru viața lumească a oamenilor și pentru Viața de Apoi.

يعتقد المسلم أن التوراة والإنجيل أنزلا من عند الله ولكن شابهما الكثير من التحريف والتبديل ولا نصدق منها إلا ما وافق القرآن والسنة.

Cu toate acestea, Allah Preaînaltul ne spune în Nobilul Coran că oamenii Cărții, adică evreii și creștinii, au distorsionat textul Cărților lor Divine, alterându-l, făcând omisiuni și adăugiri în acesta. Astfel, textul original a fost modificat și nu mai este autentic, așa cum a fost revelat de Allah Preaînaltul.

Tora care este disponibilă astăzi nu este aceeași cu Tora care i-a fost revelată lui Moise (Pacea fie asupra sa!), deoarece evreii au modificat textul original, alterându-l și schimbând numeroase porunci, așa cum spune Coranul: „Printre cei care au îmbrățișat iudaismul, sunt unii care modifică sensurile cuvintelor […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 4:46]

În mod asemănător, Evanghelia disponibilă astăzi nu este aceeaşi cu Evanghelia pe care Allah i-a revelat-o lui Isus (Pacea fie asupra sa!), deoarece creștinii au distorsionat-o și au alterat multe dintre regulile sale. Despre aceasta, Coranul spune: „Printre ei sunt unii care denaturează Cartea cu limbile lor, pentru ca să vă facă să credeți că [aceasta] este din Carte, însă aceasta nu este din Carte, și ei spun: «Aceasta este de la Allah.», fără ca să fie de la Allah. Ei spun minciuni împotriva lui Allah cu bună știință.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 3:78]

„Și am încheiat Noi legământ cu aceia care au zis: «Noi suntem creștini.», dar au uitat ei o parte din ceea ce li s-a reamintit. Deci, am stârnit Noi ura și vrajba între ei până la Ziua Învierii. Atunci le va vesti Allah ceea ce au făcut ei.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:14]

De aceea, în ceea ce este numit Sfânta Biblie, care se găsește astăzi la evrei și la creștini, compusă din Vechiul și din Noul Testament, găsim numeroase credințe greșite și înșelătoare, afirmații și povestiri neadevărate. Noi credem că afirmațiile și veștile menționate în Coran și în Sunnah Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sunt adevărate, iar pe cele care nu se regăsesc în Coran și în Sunnah Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le considerăm false. Cât despre restul lucrurilor menționate în aceste Cărți, nu trebuie să le considerăm nici adevărate, nici false, deoarece nu sunt confirmate de Coran și de Sunnah Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

Cu toate acestea, musulmanii nu trebuie să le denigreze sau să le ponegrească, deoarece ele pot încă să conțină o parte din Cuvântul lui Allah care nu a fost modificat.

Beneficiile credinței în Cărțile Divine

Credința în Cărțile Divine are o serie de avantaje, dintre care amintim:

 1. Conștientizarea grijii deosebite și a îndurării nemărginite pe care Allah Preaînaltul le arată robilor Săi, trimițând fiecărui popor o Carte Divină pentru a-l călăuzi și pentru a-l ajuta să fie fericit în această viață și să se bucure de fericirea veșnică a Vieții de Apoi.

 2. Conștientizarea înțelepciunii absolute a lui Allah, care se reflectă în Poruncile Sale, prin legiferarea fiecărui popor (evreii, creștinii, musulmanii sau oricare alt popor al oricărui Profet care le-a precedat), ceea ce se potrivește perfect condiției lui generale și particulare, așa cum se spune în Coran: „[…] Fiecăruia dintre voi Noi i-am dat o lege și o rânduială […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:48]

 3. Arătarea recunoștinței față de Allah Preaînaltul pentru că ne-a revelat astfel de Cărți care conțin lumină și călăuzire, atât pentru această viață, cât și pentru Viața de Apoi. Aceasta este, cu adevărat, o mare binecuvântare pentru care trebuie să Îi mulțumim lui Allah Preaînaltul