Credința în Mesageri – Cei şase stâlpi ai credinţei (imān)

Nevoia oamenilor de un Mesaj Divin

 

Oamenii au nevoie de un Mesaj Divin, care să le arate Poruncile lui Allah și care să-i călăuzească către Calea cea Dreaptă. Fără îndoială că Mesajul Divin este sufletul, lumina și viața acestei lumi, fără de care aceasta ar fi moartă și omul s-ar afunda în întunericul ignoranței și al rătăcirii.

Tocmai de aceea, Allah Cel Atotputernic numește Mesajul Său „duh”, deoarece nu poate exista viață fără duh, după cum spune Coranul: „Astfel, ți-am revelat Noi un Duh, la Porunca Noastră. Tu nu ai știut [mai înainte] ce este Cartea și ce este credința, însă Noi am făcut-o lumina cu care călăuzim pe cine voim dintre robii Noștri. Și tu călăuzești pe un drum drept.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 42:52]

Chiar dacă, în general, intelectul poate distinge între bine și rău, nu este cu putință ca acesta să înțeleagă toate detaliile acestor diferențieri și nici nu este capabil să împlinească acte de adorare în maniera corectă, fără călăuzirea Revelației și a Mesajului Divin.

Astfel, succesul și fericirea pot fi atinse numai urmând călăuzirea Trimișilor lui Allah (Pacea fie asupra lor!). În mod asemănător, nu se poate trage o linie demarcatoare între bine și rău fără a urma exemplul lor. Așadar, oricine refuză călăuzirea Mesajului Divin va duce, cu siguranță, o viață nefericită și jalnică, cu atât mai rea cu cât gradul de respingere a acestuia este mai mare.

Este unul dintre stâlpii credinței

Credința în Trimișii lui Allah (Pacea fie asupra lor!) este unul dintre cei șase stâlpi ai credinței (imān), așa cum spune Coranul: „Trimisul a crezut în ceea ce i-a fost revelat de la Domnul său, asemenea și dreptcredincioșii. Fiecare [dintre ei] a crezut în Allah, în îngerii Lui, în Scripturile Lui și în Trimișii Lui.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:285]

Acest verset face cât se poate de clar faptul că trebuie să credem în toți Trimișii lui Allah, fără să facem vreo deosebire între ei. Așadar, nu trebuie să credem în unii și să îi respingem pe alții, așa cum au făcut evreii și creștinii.

Vorbind despre definiția credinței (imān), Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Înseamnă să crezi în Allah, în îngerii Săi, în Cărțile Sale, în Trimișii Săi, în Ziua de Apoi și în destin, cu ceea ce este bun sau rău în el.” [Muslim, 8]

Semnificaţia credinței în Trimișii lui Allah

Aceasta presupune credința fermă că Allah Preaînaltul a trimis un Mesager fiecărui popor și comunități, chemându-i pe membrii acestora la adorarea exclusivă a lui Allah, că toți Trimișii lui Allah (Pacea fie asupra lor!) erau robi onești, cinstiți, demni de încredere și drept călăuziți, care s-au străduit din răsputeri să-și călăuzească popoarele către Calea cea Dreaptă și le-a transmis Relevația lui Allah în totalitate, fără să ascundă, să omită sau să adauge nimic. Coranul spune: „[…] Dar oare le revine Trimișilor altceva decât să transmită Mesajul în mod clar?” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:35]

Ce presupune credința în Trimișii lui Allah?

 1. Credința că mesajul lor este în totalitate de la Allah Preaînaltul și că El i-a trimis pe toți cu același mesaj și anume adorarea exclusivă a lui Allah, așa cum spune Coranul: „Noi am trimis la fiecare comunitate un Trimis [ca să le zică]: «Adorați-L pe Allah și țineți-vă departe de Taghūt [falsele zeități]!» […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:36]

Conținutul anumitor prescripții poate varia între mesajele cu care Profeții (Pacea fie asupra lor!) au fost trimiși, aşa cum sunt lucrurile permise și interzise fiecărei comunități, în conformitate cu ce era cel mai bine pentru fiecare popor la acel moment, așa cum spune Coranul: „[…] Fiecăruia dintre voi Noi i-am dat o lege și o rânduială […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:48]

 1. Credința în toți Profeții și Mesagerii. Credem în acei Profeți (Pacea fie asupra lor!) ale căror nume le-a menționat Allah Preaînaltul, precum Noe, Avraam, Moise, Isus și Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lor!). În ceea ce îi privește însă pe cei ale căror nume Allah nu le-a precizat, credem în ei, în general. Acela care nu crede în mesajul vreunui Profet este asemeni celui care nu crede în niciun Profet.
 1. Credința în toate relatările despre Profeți și miracolele lor menționate în Coran și în Tradițiile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), ca, spre exemplu, istorisirea despre cum a despărțit Allah Preaînaltul apele Mării Roșii pentru Moise.
 1. A acționa în conformitate cu poruncile revelate Profetului nostru, Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care este ultimul Profet și cel mai bun dintre ei.

Câteva dintre caracteristicile Mesagerilor

 1. Trimișii lui Allah (Pacea fie asupra lor!) sunt oameni, iar singura diferență dintre noi și ei este aceea că Allah Preaînaltul i-a ales să primească Revelațiile Sale și să răspândească Mesajul Său, după cum afirmă Coranul: „Nu am trimis înainte de tine decât bărbați cărora le-am revelat […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 21:7]

Așadar, ei nu posedau niciun fel de însușiri divine, erau simple ființe umane, care aveau o aparență fizică fără cusur și o conduită morală impecabilă. Ei au fost cei mai onorabili dintre oameni în ceea ce privește descendența și s-au bucurat de o minte sănătoasă, o gândire limpede și un discurs convingător, lucruri care i-a îndreptățit să își asume responsabilitatea răspândirii Mesajului Divin și să suporte povara Profeției.

Allah Cel Atotputernic a ales Mesageri dintre oameni pentru ca aceștia să fie un exemplu bun de urmat pentru semenii lor și pentru ca oamenii să le poată călca pe urme.

 1. Allah Preaînaltul i-a ales pe ei dintre oameni pentru ca ei să transmită Mesajul Divin, întocmai cum ni se spune în Coran: „Spune [o, Mohammed]: «Ci eu sunt doar un om, ca și voi! Și mi s-a revelat mie că Domnul vostru este un Domn Unic! Acela care nădăjduiește să-L întâlnească pe Domnul său să săvârșească fapte bune și să nu asocieze pe nimeni altcineva la adorarea Domnului său!»” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 18:110]

Așadar, este clar că Profeția nu poate fi obţinută ca o consecință a purității spirituale, a inteligenței sau a logicii, ci sarcina Profeției poate fi desemnată numai prin Voință Divină, și Allah Preaînaltul știe cel mai bine pe cine să numească pentru a-I fi Mesager, după cum este scris în Coran: „[…] Însă Allah știe mai bine cui trimite Mesajul Său […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 6: 124]

 1. Sunt infailibili, în sensul că ei nu fac nicio greșeală în procesul răspândirii Mesajului lui Allah oamenilor și în îndeplinirea a ceea ce Allah le-a revelat.
 2. Sinceritatea: ei sunt sinceri în ceea ce spun și fac, așa cum este arătat în Coran: „[…] Aceasta este ceea ce a făgăduit Ar-Rahman [Preamilostivul], iar Trimișii au spus adevărul.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 36:52]
 3. Răbdarea și perseverența: ei au chemat lumea la religia lui Allah Preaînaltul, aducând vești bune și avertizând-o, și au fost încercați cu diverse greutăți, însă au îndurat toate acestea cu răbdare, de dragul de a face Cuvântul lui Allah triumfător, așa cum afirmă Coranul: „Deci rabdă, așa cum au răbdat cei statornici dintre Trimiși […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 46:35]

Semnele și miracolele Mesagerilor lui Allah

Allah Preaînaltul i-a ajutat pe Trimişii Săi (Pacea fie asupra lor!) cu o serie de semne şi de miracole, printre care se numără înzestrarea lor cu versete clare, chestiune pe care oamenii (obișnuiți) nu au primit-o, deoarece nu au această putere. Toate acestea afirmă sinceritatea lor şi dovedesc Profeția lor.

Miracolul sau muʻjizah este un eveniment extraordinar în lumea fizică, fapt care întrece toate puterile umane sau naturale cunoscute. Este înfăptuit de către Profeți, prin Voia lui Allah, pentru a le spori credibilitatea și pentru a-i acredita ca Trimiși adevărați ai lui Allah.

Exemple de astfel de miracole:

 • Toiagul lui Moise (Pacea fie asupra sa!) transformat în șarpe.
 • Vestirea făcută de Isus (Pacea fie asupra sa!) cu privire la ceea ce au mâncat oamenii săi și au strâns în casele lor.
 • Scindarea lunii înfăptuită de către Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).