Da li je preporučeno mijenjati ime nakon prihvatanja islama?

Da li je preporučeno mijenjati ime nakon prihvatanja islama?

U osnovi, ime se može zadržati nakon prihvatanja islama, jer u vrijeme ashaba, Allah s njima bio zadovoljan, nije bilo poznato da je neko mijenjao ime po prihvatanju islama. Nosili su svoja stara imena, makar ona bila i nearapska. Promjena imena se dešavala samo onda ako je ime imalo neko ružno značenje, što je jedini razlog za promjenu.

Ime se mijenja u sljedećim situacijama:

 1. Ako je ime nekog lažnog božanstva, pored Allaha Uzvišenog, čije značenje je u oprečnosti sa vjerovanjem.

Kao naprimjer: Abdu-l-Mesih (Rob Mesije) ili Abdu-n-Nebijj (Rob vjerovjesnika) ili da ime nosi značenje koje isključuje vjerovanje kao: Šenuda, što znači sin božiji, uzvišen je Allah iznad onoga što Mu pripisuju.

Ili da ime čovjeka sadrži neku specifičnost koja pripada samo Allahu Uzvišenom,

kao naprimjer oslovljavanje čovjeka sa Meliku-l-muluk (Vladar svih vladara) i tome slično.

 1. Da ime čovjeka ima loše značenje koje je prezreno, omraženo ili potcijenjeno kod ljudi.

Allah Uzvišeni je zabranio muslimanima ružna i gadljiva jela i pića, i sve drugo što ima epitet ružnoga i lošega u životu. Zbog toga je potrebno izbjegavati nadijevanje i oslovljavanje ružnim imenima i nadimcima. U Kur’anu je objavljeno: … i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! (El-Hudžurat, 11.).

Kada je lijepo – pohvalno promijeniti ime

Ako se želi promijeniti postojeće ime u drago i vrijedno kod Allaha, kao Abdullah, Abdu-r-Rahman i imena u kojima se izražava ubudijjet – robovanje Allahu Uzvišenom, jer to su imena koja su posebno draga Milostivom, no to nema posebne veze sa prelaskom u islam.

 • Dopušteno je inače promijeniti ime bez ikakvog razloga, naprimjer da nearapsko ime promijeni u arapsko koje ima lijepo značenje. Ovdje ćemo naglasiti da ovo nema vjersku vrijednost i podsticaj, niti je vezano za prihvatanje islama.
 • Da li vaše ime značenjem narušava islamsko uvjerenje i kosi se sa vjerom?
  • Da => Takvo ime se mora promijeniti jer se značenjem kosi sa islamom.
  • Ne => A da li vaše ime upućuje na neku vjersku nemuslimansku zajednicu ili je to specifično ime pripadnika neke religije pored islama?
   • Da => U tom slučaju potrebno ga je promijeniti da se ne desi poistovjećivanje s nemuslimanima.
   • Ne => Da li vaše ime ima ružno značenje?
    • Da => Preporučuje se promjena ružnog imena i odabir imena s lijepim značenjem što će bolje odgovarati i samoj činjenici prelaska u islam.
    • Ne => Ako vaše ime ne nosi ružno značenje, niti ima veze sa nekom religijom i značenjem se ne kosi sa islamom, onda ne postoji potreba da se mijenja, jer su mnogi prvi muslimani u vrijeme Objave zadržali svoja predislamska imena iako nisu bila ni arapska. Dopušteno je bez razloga promijeniti ime, a to se preporučuje ako se odabire ime koje kod Allaha Uzvišenog ima značaj i epitet dragog imena kao imena Abdullah (Rob Božiji) i Abdu-r-Rahman (Rob Milostivog)