Dankbaarheid tonen aan Allah vanwege Zijn leiding

Dankbaarheid tonen aan Allah vanwege Zijn leiding

Een moslim is Allah de Almachtige zeer veel verschuldigd omdat Hij hem geholpen heeft om berouw te tonen voor de zonden die hij verricht heeft en omdat Hij hem naar de waarheid heeft geleid. De volgende zaken zijn de beste handelingen die een moslim kan verrichten om dankbaarheid aan Allah te tonen voor dergelijke zegeningen:

  1. Stevig vasthouden aan islam en met geduld beproevingen doorstaan die op je pad k

Het spreekt voor zich dat wanneer iemand een kostbare schat heeft, hij ongetwijfeld zijn best zal doen om deze te beschermen. Islam is ontegenzeggelijk het beste geschenk aan de mensheid, want het is niet slechts een abstracte ideologie of een hobby die je even doet als je er zin in hebt. Het is daarentegen een religie en een manier van leven die het leven van een moslim reguleert in alle aspecten, zonder uitzondering. Allah ﷻ geboodt Zijn boodschapper r om zich stevig vast te houden aan islam en aan de leerstellingen van de Qur’an en zo op het juiste pad te blijven. Allah ﷻ stelt in de Qur’an: “Dus hou vast aan hetgeen jou is geopenbaard. Je bevindt je op een recht pad.” (Soera az Zoekhroef 43:43)

Een moslim dient zich niet verdrietig te voelen als hij ontberingen ervaart, want het maakt deel uit van Allahs wijze plan om Zijn dienaren te beproeven. Allah ﷻ beproefde zelfs Zijn profeten en boodschappers en zij zijn veel beter dan wij. De Qur’an vertelt ons hoe zij ongekend leed ervoeren aan de hand van zowel hun familieleden als hun vijanden, zonder de moed te verliezen, te verzwakken in hun geloof, of te twijfelen onder rampspoed. De grote ontberingen die een moslim het hoofd biedt vanwege zijn toewijding aan de waarheid, is één van de manieren waarop Allah ﷻ het geloof van Zijn dienaren beproeft. Wees daarom trouw aan je verheven principes, doe je best om beproevingen te doorstaan, houd je vast aan de waarheid onder alle omstandigheden en bid continu tot Allah dat Hij je op het rechte pad houdt, zoals de Profeet r zelf ook deed. Herhaal de smeekbede: Yaa moeqallibal qoeloeb, Thabbit qalbie ‘alaa dienik (O Allah, Beheerder van harten, laat mijn hart zich stevig vasthouden aan Uw religie). (Sunan at Tirmidhi: 2140)

Allah ﷻ zegt in dit verband: “Denken de mensen dat zij [met rust] worden gelaten, alleen omdat zij zeggen: ‘wij geloven,’ zonder dat zij worden beproefd? Wij hebben degenen die vóór hen waren ook beproefd. Allah weet wie de waarheid spreken en Hij weet wie de leugenaars zijn.” (Soera al Ankaboet 29:2-3)

  1. Je best doen om de oproep naar islam met wijsheid en goed onderricht te verspreiden

Je bezighouden met da’wa (anderen oproepen naar islam) is ongetwijfeld één van de beste manieren om je dankbaarheid aan Allah te tonen, maar ook een van de meest effectieve manieren om constant van geloof te blijven. Als iemand nadat hij het juiste geneesmiddel ontdekte, herstelt van een levensbedreigende ziekte die hem veel lijden en ellende bezorgde, zal hij zeker dit geneesmiddel onder de mensen verspreiden, vooral onder zijn familieleden en beste vrienden. Dit punt wordt als volgt verhelderd: