De rekommenderade frivilliga bönerna

De rekommenderade frivilliga bönerna

Muslimer är ålagda att förrätta fem böner om dagen.

Islam uppmuntrar dem emellertid att förrätta andra rekommenderade böner, ty att göra det gör dem värdiga Guds kärlek och kan kompensera för brister i förrättandet av de föreskrivna bönerna.

Följande är några av de viktigaste frivilliga bönerna:

  1. Sunan ar-rawātib – de frivilliga böner som förrättas i samband med de föreskrivna bönerna. De förrättas före eller efter de föreskrivna bönerna och förbises vanligen inte.

Angående belöning för att förrätta dessa böner sa Profeten b: ”Gud kommer att bygga ett hus i paradiset för den muslim som förrättar tolv frivilliga böneenheter (rak‘ah) under natten och dagen.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 728)

Dessa är:

1 Två enheter före gryningsbönen (fajr).
2 Fyra enheter före middagsbönen (ẓuhr) – där man gör den avslutande hälsningen (taslīm) efter varje två enheter – samt två enheter efter.
3 Två enheter efter skymningsbönen (maĝrib).
4 Två enheter efter kvällsbönen (‘iŝā).
  1. Den avslutande nattbönen (ṣalātul-witr). Witr betyder ”udda antal” och refererar till en bön med udda antal böneenheter som förrättas efter kvällsbönen (‘iŝā). Den betraktas som en av de främsta och mest förtjänstfulla frivilliga bönerna. Vid ett tillfälle sa Profeten b till muslimerna: ”Efterföljare av Koranen! Förrätta den avslutande nattbönen (ṣalātul-witr). (Sunan at-Tirmid̂ī: 453; Sunan Ibn Mājah: 1170)

Den bästa tiden för witr är under nattens senare del före gryningsbönen (fajr), men den kan förrättas när som helst mellan kvällsbönen (‘iŝā) och gryningsbönen (fajr).

Minsta antal böenenheter (rak‘ah) för witrär en men det är bättre att förrätta tre enheter. Man kan förrätta fler om man vill men Profeten b förrättade aldrig fler än elva.

De frivilliga bönerna förrättas vanligen med två böneenheter åt gången efter vilka den avslutande hälsningen (taslīm) görs. Witr är härvid inget undantag, men när man ska avsluta den bönen ska man förrätta en separat enhet under vilken man också kan läsa en särskild åkallelse som kallas qunūt.

Tider då det inte är tillåtet att förrätta frivilliga böner

En muslim kan förrätta frivilliga böner när som helst, undantaget vissa tidpunkter då det är förbjudet att förrätta dem och som vanligen handlar om tidpunkter avsedda för böner från ickemuslimer. Vid dessa tidpunkter är det bara tillåtet med föreskrivna böner som man har missat och behöver ta igen, eller frivilliga böner som förrättas av ett särskilt skäl, till exempel den bön (taḥiyyatul-masjid, ”hälsning till moskén”) som består av två böneenheter och som förrättas när man kommer till moskén om det finns tid till det innan den föreskrivna bönen börjar. Att åkalla Gud l och läsa åkallelser, lovprisningar och tacksägelser kan man dock göra när som helst.

Dessa tidpunkter är:

1 Från då tiden för fajr upphör till dess solen har stigit över horsionten så långt som en spjutlängd, en kort tidsperiod som finns specificerad i islamisk lag och som är omkring tjugo minuter lång i områden med ett tempererat klimat.
2 Från tiden då solen står i zenit till dess den börjar röra sig nedåt mot väster. Det rör sig om en mycket kort tidsperiod som föregår början av tiden för ẓuhr.
3 Från det att man har förrättat ‘asr fram till solnedgången.