Den goda karaktärens ställning i islam

Den goda karaktärens ställning i islam

  1. Att fullkomliga den goda karaktären var ett av de viktigaste motiven bakom Profetens uppdrag

Gud l säger: Det är Han som har sänt ett Sändebud till de olärda ur deras egna led för att framföra Hans budskap till dem och [lära] dem renhet och undervisa dem i Skriften och [profeternas] visdom – de hade förut helt uppenbart gått vilse. (Sura al-Jumuʻah, 62:2) Versen berättar om en av de gåvor som Gud l har skänkt de troende genom att till dem skicka Sitt sändebud Muhammed b för att undervisa dem i Koranen och rena dem. Rening kan bara uppnås genom att ur sitt hjärta rensa ut sådana defekter som att likställa någonting med Gud l och bristande moralisk karaktär med känslor av hatiskhet och avundsjuka, och göra sig av med alla typer av dåligheter i tal och handling. Profeten b förklarade vid ett tillfälle: ”Jag har skickats för att fullkomliga den goda karaktären.” (Sunan al-Bayhaqī: 21301) Utsagan gör det tydligt att ett skäl bakom Profetens uppdrag var att upphöja och fullkomliga den moraliska karaktären hos individen och i samhället i stort.

  1. Nobel karaktär är en väsentlig del av övertygelse och tro

Perfektion av god karaktär var ett av de viktigaste syftena med Profetens uppdrag.

När Profeten b tillfrågades om vilka som är de främsta troende svarade han: ”Det är de som har den bästa karaktären och uppförandet.” (Sunan at-Tirmid̂ī: 1162; Sunan Abu Dāwūd: 4682) Koranen använder det arabiska ordet birr för att beskriva övertygelse, rättfärdighet och gudfruktighet. I Koranen sägs: Fromheten (birr) består inte i att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger [av] det han äger… (Sura al-Baqarah, 2:177) Birr är en uttömmande term som omfattar alla former av rättfärdighet i ord och handling. Profeten b sa: ”Rättfärdighet (birr) är god karaktär.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 2553) Detta blir tydligt i Profetens tillkännagivande: ”Tro (īmān) har lite över sextio grenar. Den främsta av alla är trosvittnesbörden lā ilāha illa Allāh (det finns inte någon som har rätt att dyrkas utom Gud), medan den minsta av dem är att avlägsna något skadligt från vägen. Blygsamhet är en av trons grenar.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 35) .

  1. Nobel karaktär genomsyrar utan undantag alla dyrkanshandlingar

 

 Varje gång Gud l befaller de troende att genomföra en dyrkanshandling leder Han deras uppmärksamhet till dess etiska signifikans eller positiva effekt på individen och samhället. Exemplen på detta är otaliga och nedan följer några: Bönen: I Koranen sägs: Läs vad som har uppenbarats för dig av denna Skrift och förrätta bönen. Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft… (Sura al-ʻAnkabūt, 29:45) Den föreskrivna allmosan (zakat): I Koranen sägs: Tag då emot något av dem som zakat [Muhammad]; så renar du dem [från synd] och hjälper dem att växa [i rättfärdighet]… (Sura at-Tawbah, 9:103) Utöver att vara ett tecken på vänlighet och ge tröst åt människor förfinar zakat givarens karaktär och rensar bort dåliga vanor. Fasta: I Koranen sägs: Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud. (Sura al-Baqarah, 2:183) Versen gör klart att det främsta målet med fastan är att bli gudfruktig genom att lyda Guds påbud och undvika allt som Han har förbjudit. Profeten b sa: ”Den som inte avstår från bedrägliga ord och handlingar [medan han fastar] ska veta att Gud då inte har behov av att han avstår från mat och dryck.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 1804) Så om fastan inte påverkar ens karaktär och umgänge med andra tjänar den inte på något sätt sitt egentliga syfte.
  1. De överflödande belöningar som Gud har i beredskap för dem som förevisar en god karaktär De skriftliga beläggen från Koranen och sunna i detta avseende är många:
  • God karaktär kommer att vara den tyngst vägande rättfärdiga komponenten i ens vågskål på Domedagen:

Profeten b sa: ”Ingenting som läggs i vågskålen [på Domedagen] kommer att väga tyngre än den goda karaktären. Förvisso kommer en person med god karaktär att nå samma nivå som dem som har många frivilliga fastor och böner att räkna sig tillgodo.” (Sunan at-Tirmid̂ī: 2003)

  • Det är den handling som i mest mån leder människor till paradiset.

När Profeten b tillfrågades om vad som mest leder människor till paradiset, svarade han: ”Gudfruktighet och god karaktär.” (Sunan at-Tirmid̂ī: 2004; Sunan ibn Mājah: 4246)

  • Av alla människor kommer de med god karaktär vara närmast Profeten b på Domedagen.

Profeten b sa: ”De som är mig kärast bland er och de som är mig kärast på Domedagen är de med bäst karaktär.” (Sunan at-Tirmid̂ī: 2018)

  • Profeten b garanterar ett hus i paradisets högsta del till dem som har en god karaktär.

”Jag garanterar ett hus i paradisets omgivningar för dem som slutar käbbla även om de har rätt; och jag garanterar ett hus i paradisets mitt för dem som inte ljuger ens när de skämtar; och jag garanterar ett hus i paradisets högsta del för dem som har en god karaktär och ett gott uppförande.” (Sunan Abu Dāwūd: 4800)