Den vallfärd (Hajj eller Hadj)

Innebörden av hadj

Hadj är den religiösa resa som görs till den Helgade moskén i Mecka och några platser i omgivningen med avsikt att genomföra de ritualer som ingår i vallfärden. Resan består av ett antal aktiviteter som Profeten b lärt oss, bland annat att gå in i det rituellt rena tillstånd som kallas iḥrām, gå till fots sju gånger runt Kaba, gå till fots sju gånger mellan höjderna aṣ-Ṣafā och al-Marwah, tillbringa tid på ʻArafah-slätten samt kasta sten på stenpelarna i Mina.

Genom hadj får pilgrimen omfattande gåvor, bland annat vittnesmålet om Guds enhet, utbredd förlåtelse, kontakt med andra muslimer samt kunskap om islamiska påbud.

Hadjs ritualer genomförs vanligen under perioden mellan den åttonde och trettonde i den islamiska kalenderns tolfte månad d̂ul-ḥijjah.

Vem måste göra hadj?

En muslim som ska göra hadj måste ha förmåga att genomföra den, samt vara mukallaf, dvs. i rättslig mening vara ansvarig för sina handlingar. Tillräknelighet i rättslig mening (taklīf) innebär att vara vuxen och vid sina sinnens fulla bruk.

Vad innebär att ha förmåga?

Att ha förmåga innebär i detta sammanhang att företa resan till den Helgade moskén med legitima medel samt att genomföra hadjs ritualer utan att behöva utstå onormalt ansträngande prövningar och utan att riskera personlig säkerhet och egendom. Detta innebär också att pilgrimens utgifter för hadj måste vara utöver de medel som behövs för att täcka de behov som han och de han har försörjningsskyldighet för har.

Förmågan att göra hadj: Olika omständigheter

 1. Förmåga att i egen hög person göra hadj: Denna förmåga tillåter en muslim att företa resan till den Helgade moskén utan att behöva utstå onormalt ansträngande prövningar och med tillräckliga finansiella medel. I detta fall är han ålagd att företa resan i egen hög person.
 2. Finansiell förmåga att uppdra åt en annan person att genomföra hadj å ens vägnar: Denna förmåga gäller en muslim som till följd av sjukdom eller ålder inte är förmögen att göra hadj i egen hög person, men som har finansiella resurser att uppdra åt någon annan att resa i hans ställe. Han ska då bekosta ombudets hela resa.
 3. Oförmåga att göra hadj såväl i egen hög person som genom ombud: En person vars situation ser ut så är helt och hållet undantagen skyldigheten att göra hadj.

Den som inte har tillräckliga finansiella tillgångar utöver de som behövs för att täcka de grundläggande behoven hos honom själv och de personer som han är försörjningspliktig för är inte skyldig att åka på hadj.

Han är inte heller skyldig att uppbringa eller samla in pengar för att kunna åka. Så snart han har den fysiska och finansiella förmågan att göra hadj är han dock skyldig att resa.

En kvinna behöver ett ombud (maḥram) som följeslagare för att göra hadj

En kvinna som gör hadj måste vara tillsammans med sin make eller någon manlig släkting med vilken hon inte är tillåten att gifta sig på grund av nära släktskap (maḥram), såsom far, farfar, morfar, söner, sonsöner, svågrar och far- och morbröder. (se sida 207)

Om en kvinna gör hadj utan en maḥram på ett sådant sätt att hon inte utsätts för någon som helst fara, är hennes hadj dock ändå giltig och helt i sin ordning.

 • Är du fysiskt och finansiellt förmögen att göra hadj?
  • Nej => Du måste göra hadj i egen hög person.
  • Ja => Har du i ekonomiskt hänseende råd att göra hadj, men är ändå oförmögen till följd av kronisk sjukdom
   • Nej => Du måste skaffa ett ombud och bekosta ombudets hela resa.
   • Ja => Om du inte har tillräckliga finansiella tillgångar utöver de som behövs för att täcka de grundläggande behoven hos dig själv och de personer som du är försörjningspliktig för är du inte skyldig att åka på hadj.