Deugden van het oproepen van anderen naar islam – Anderen uitnodigen naar islam (da’wa)

Je bezighouden met da’wa is ongetwijfeld een van de beste daden ten aanzien van Allah. Het is dan ook sterk aanbevolen in de Qur’an en in de soenna van de Profeet r. Bewijs hiervan omvat het volgende:

  1. Da’wa is een manier om succesvol te zijn in dit leven en in het volgende leven. Zoals de Qur’an stelt: “Laat een gemeenschap uit jullie voortkomen die tot goedheid aanspoort en deugdelijkheid gebiedt en het verwerpelijke verbiedt. Zij zijn degenen die welslagen.” (Soera Aal ‘Imraan 3:104)
  2. Niemand beschikt over betere woorden dan degenen die zich bezighouden met da’wa-activiteiten. De Qur’an looft deze mensen en zegt: “En wie is welbespraakter dan hij die oproept tot Allah en deugdzame daden verricht en die zegt: ‘ik behoor tot de overgegevenen (moslims).” (Soera al Foessilat 41:33) Het is daarom duidelijk dat er niemand is wiens woorden beter zijn dan degene die mensen naar de waarheid roept, want hij is de gids naar hun Schepper en Heer en degene die hen vanuit de duisternis van misleiding naar het licht van geloof leidt.
  3. Je bezighouden met da’wa getuigt van je overgave aan het gebod van Allah: “Nodig uit tot het pad van jouw Heer met wijsheid, met goede raad en verschil van mening met hen op een betere manier.” (Soera an Nahl 16:125) Iemand die zich wijdt aan een dergelijk nobele taak, dient anderen uit te nodigen naar islam met wijsheid. Hij dient er zeker van te zijn dat hij bekend is met de persoonlijkheid van degene die hij wilt oproepen tot islam. Zo kan hij de best mogelijke methode kiezen om zijn taak te vervullen en kan hij debatteren met hen op de vriendelijkste, eest hoffelijkste manier die hen aanstaat.
  4. Zich bezighouden met da’wa was de taak waarmee alle boodschappers van Allah belast waren, zonder uitzondering. De belangrijkste van hen was de Profeet Mohammed r. Allah ﷻ heeft hem naar de gehele mensheid gestuurd als een getuige voor de mensen, door goed nieuws te brengen aan de gelovigen dat hen een immense beloning staat te wachten in het hiernamaals; door de ongelovigen te waarschuwen tegen de strenge bestraffing; en door zijn licht te verspreiden over de gehele mensheid. De Qur’an zegt: “O Profeet, Wij hebben jou gezonden als getuige, als brenger van goed nieuws en als waarschuwer. En als een uitnodiger tot Allah, met Zijn toestemming, en als een stralende lichtbron. Verkondig dus aan de gelovigen het blijde nieuws dat er voor hen een grote gunst van Allah is.” (Soera al Ahzaab 33: 45-47)
  5. Mensen uitnodigen naar islam is een bron van onbeperkte goedheid: voor elke persoon die je uitnodigt naar islam, krijg je dezelfde beloning als hij krijgt voor zijn gebed, zijn aanbidding en zijn onderwijs van anderen. Allah ﷻ begunstigt degenen die zich bezighouden met da’wa met grote zegeningen! De Profeet r zei: “Wie oproept naar leiding zal een beloning ontvangen die gelijk is aan de beloning van degenen die deze volgen, zonder dat de beloning van één van beiden op wat voor manier dan ook in mindering wordt gebracht.” (Sahieh Muslim: 2674)
  6. De beloning die Allah in petto heeft voor degenen die anderen oproepen tot islam is beter dan alle genietingen van deze wereld. Deze beloning komt namelijk van Allah Zelf, de Meest Vrijgevige, Die hen overvloedig zal belonen voor hun nobele inspanning: “En indien jullie je afwenden, ik heb jullie geen beloning gevraagd. Mijn beloning komt alleen van Allah en mij is bevolen tot degenen te behoren die zich overgeven.” (Soera Yoenoes 10:72) De Profeet r zei in dit verband ook: “Als Allah iemand leidt door jou, zal dit beter voor je zijn dan rode kamelen te bezitten.” (Sahieh al Bukhari: 2847 en Sahieh Muslim: 2406) Kamelen werden beschouwd als het meest waardevolle bezit in het oude Arabië en de rode variant was de kostbaarste van allemaal.