Föräldrars rättigheter

Föräldrars rättigheter

Att visa vänlighet mot föräldrar är i Guds ögon en av de mest förtjänstfulla och belönande handlingarna. Faktum är att Gud l på flera ställen i Koranen nämner det vid sidan av dyrkan av Sig själv.

Islam betraktar plikttrogenhet gentemot föräldrar som en av de handlingar som leder till paradiset. Profeten b sa: ”En förälder är den mellersta porten av de portar som leder till paradiset [dvs. lydnad mot föräldrar gör att man träder in i paradiset genom den mellersta porten som är den främsta]. Så, du bestämmer själv om du vill behålla den eller förlora den.” (Sunan at-Tirmid̂ī: 1900)

  • Allvaret i olydnad mot föräldrar

Alla uppenbarade religioner betraktar olydnad mot föräldrar som en av de värsta synderna och varnade för det. Profeten b frågade vid ett tillfälle sina följeslagare: ”Ska jag berätta för er om den värsta av de stora synderna?” ”Ja, gör det, Sändebud från Gud”, svarade de. Han sa: ”Att sätta jämlikar vid Guds sida och att vara olydig mot föräldrar.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 5918)

  • Plikttrogenhet mot föräldrar, men utan att trotsa Gud

En muslim ska lyda sina föräldrar i allt såvida de inte ber om någonting som Gud har förbjudit. I det fallet ska han inte lyda dem men ändå vara vänlig mot dem. I Koranen sägs: Vi har anbefallt människan [att vara] god mot sina föräldrar; men om [dina föräldrar] vill förmå dig att sätta något som du inte har kunskap om vid Min sida, skall du inte lyda dem. (Sura al-ʻAnkabūt, 29:8)

  • Vara vänlig mot dem på deras ålders höst

Gud l säger: Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. (Sura al-Isrāʼ, 17:23)

Versen säger oss att en muslim ska hedra sina föräldrar, lyda dem och inte stöta bort dem (i synnerhet inte om de har uppnått hög ålder) genom att säga något föraktfullt eller ens muttra något som uttrycker irritation.

  • Ickemuslimska föräldrar

En muslim är ålagd att lyda sina föräldrar och vara vänlig mot dem även om de inte är muslimer. I Koranen sägs: Men om de vill förmå dig att sätta vid Min sida något som du står främmande för, skall du inte lyda dem. Omge dem i detta liv som sig bör [med dina ömma omsorger]… (Sura Luqmān, 31:15)