Förtjänster med att bjuda in andra till islam (da‘wah)

Att engagera sig i da‘wah (inbjudan till islam) är tveklöst en av de i Guds ögon främsta handlingarna och rekommenderas starkt i Koranen och Profetens sunna:

  1. Da‘wah är en väg till framgång i detta liv och i livet efter detta. I Koranen sägs: Bli till en gemenskap av människor som bjuder in till det som är gott och anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. Dem skall det gå väl i händer. (Sura Ᾱl ʻĪmrān, 3:104)
  2. Ingen har bättre ord än de som gör da‘wah. I Koranen lovordar Gud l sådana människor: Vem talar ett skönare språk än den som kallar [människorna] till tron på Gud, som lever ett rättskaffens liv och som säger: «Jag hör till dem som har underkastat sig Guds vilja?» (Sura al-Fuṣṣilat, 41:33) Det står därmed klart att det inte finns någon vars ord är bättre än den som bjuder in människor till sanningen, ty den personen är dessa människors vägvisare till deras Skapare och Herre och den som för dem ut ur vilseledningens mörker och in i trons ljus.
  3. Arbete med da‘wah vittnar om ens acceptans av Guds påbud: För att kunna välja bästa möjliga tillvägagångssätt för inbjudan ska en person som ägnar sig åt ett sådant ädelt arbete bjuda in till islam med klokskap, försäkra sig om att känna till personligheten hos den eller dem han vill bjuda in och sedan tala med dem på det mest vänliga och respektfulla sätt.
  4. Arbete med da‘wah var det som alla Guds sändebud utan undantag gjorde. Den främste av dem var profeten Muhammed b som Gud l sände som vittne för människor och för att berätta för de troende om stor belöning i livet efter detta, varna de icketroende om sträng bestraffning, och sprida sitt ljus till hela mänskligheten. I Koranen sägs: Profet! Vi har sänt dig som ett vittne för sanningen och som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, och som den som på Vårt uppdrag kallar [människorna] till Gud, och som en ledfyr [för de vilsegångna]. Förkunna för de troende budskapet att Gud har mycken nåd i beredskap för dem. (Sura al-Aḥzāb, 33:45-7)
  5. Att bjuda in människor till islam är en källa till obegränsat gott. Om du leder en människa till islam får du sedan belöning för den människans böner, gudsdyrkan och spridande av kunskap till andra. Profeten b sa: ”Var och en som bjuder in till vägledning får motsvarande belöning som den som följer vägledningen, utan att belöningen på något sätt reduceras för någon.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 2674)
  6. Den belöning som Gud l har i beredskap för dem som bjuder in andra till islam är långt bättre än alla förnöjelser i denna värld, ty en sådan belöning komer från Gud själv, den Givmilde, som kommer att ersätta dem i överflöd för en så ädel ansträngning. I Koranen sägs: Men om ni vänder ryggen [åt mina varningar, tänk då på att] jag inte begär någon lön av er; jag väntar ingen lön från någon annan än Gud, och jag har blivit befalld att vara en av dem som underkastar sig Hans vilja.» (Sura Yūnus, 10:72)