Fredagsbönen (aṣ-ṣalāt al-jumuʻah)

Fredagsbönen (aṣ-ṣalāt al-jumuʻah)

Worshippers must listen attentively to the Friday sermon and must not engage in anything which is bound to distract them from it. .

Fredagsbönen (aṣ-ṣalāt al-jumuʻah) är en religiös plikt som ersätter fredagens föreskrivna middagsbön (aṣ-ṣalāt aẓ-ẓuhr). Det är en av de mest upphöjda islamiska ritualerna och en av de bekräftade obligatoriska handlingarna. En gång i veckan, på denna dag, samlas muslimerna för att lyssna till imamens predikan och sedan förrätta fredagsbönen.

Förtjänster med fredagen

Fredagen är veckans främsta och mest upphöjda dag, och Gud l har befrämjat den framför andra dagar till följd av en rad förtjänster med den:

 • Gud l har valt ut den särskilt för muslimerna. Profeten b sa: ”Gud ledde dem som kom före oss bort från fredagen. Judarna fick lördagen och de kristna söndagen. Sedan frambringade Gud oss och vägledde oss till fredag.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 856)
 • Den dagen skapade Gud l Adam och då kommer Domedagen att infalla. Profeten b sa: ”Fredag är den främsta dagen med soluppgång. Denna dag skapades Adam, på den släpptes han in i paradiset och på den avvisades han därifrån. Domedagen kommer också att infalla en fredag.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 854)

Vem är skyldig att förrätta fredagsbön?

Fredagsbönen (aṣ-ṣalāt al-jumuʻah) är en religiös skyldighet för dem som uppfyller följande kriterier:

 1. Man. Kvinnor är inte skyldiga att förrätta den.
 2. Ur juridisk synvinkel ansvarig (mukallaf) i förhållande till sina handlingar. Fredagsbönen är inte en skyldighet för psykiskt sjuka eller för barn som inte har nått puberteten.
 3. Permanentboende. Fredagsbönen är inte en skyldighet för resande eller för dem som är bosatta på landsbygden långt utanför tätorter.

Fredagsbönen: Etikett och föreskrifter

 1. Det är rekommenderat att göra den rituella helkroppstvättningen (ĝusl), ta på sig fina och rena kläder och gå tidigt till moskén.
 2. Muslimer samlas i moskén. Imamen kliver upp på den trappa, upphöjning eller balkong (minbar) från vilken predikan framförs, vänder sig mot åhörarna och håller sin predikan (k̂uṭbah) som vanligen består av två delar mellan vilka han sitter ner en kort stund. I predikan påminner imamen dem om att ständigt ha Gud i åtanke, ger dem råd, predikar för dem och reciterar verser ur Koranen.
 3. Muslimer är ålagda att uppmärksamt lyssna på predikan. De är inte tillåtna att samtala eller göra något annat som avleder deras uppmärksamhet och hindrar dem att ta del av predikan, även om det skulle vara något så oskyldigt som att pilla med mattan, stenar eller sand.
 4. Imamen stiger sedan ner från minbar och leder församlingen i en bön på två böneenheter i vilken han reciterar Koranen med hög röst.
 5. Fredagsbönen kan bara genomföras om ett visst antal personer finns på plats. Om någon missar den av något giltigt skäl kan han inte ta igen den och den är ogiltig om han förrättar den enskilt. Han ska i stället förrätta den vanliga middagsbönen (ẓuhr).
 6. Om man kommer sent till moskén och ansluter till fredagsbönen när det är mindre än en böneenhet kvar (dvs. efter att imamen har rest sig från bugandet i den andra enheten) har man missat fredagsbönen och måste efter det att imamen har avslutat den förrätta den vanliga middagsbönens fyra böneenheter.
 7. De som är undantagna från skyldigheten att förrätta fredagsbönen, såsom kvinnor och resande, behöver inte förrätta middagsbönen (ẓuhr) om de redan har deltagit i fredagsbönen i moskén.

De som är undantagna från skyldigheten att delta i fredagsbönen

Islam betonar att muslimer som inte är undantagna från att förrätta fredagsbön måste delta i den, och varnar dem för att i stället sysselsätta sig med världsliga ting: Troende! När böneutroparen kallar till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er dit där Guds namn åkallas; detta är för er det bästa – om ni [bara] visste! (Sura al-Jumuʻah, 62:9)

Islam varnar också för att Gud l kommer att försegla hjärtana på dem som uteblir utan något giltigt skäl. Profetenb sa: ”Gud kommer att försegla hjärtana på dem som av ren försumlighet och utan giltigt skäl uteblir från tre fredagsböner i följd.” (Sunan Abu Dāwūd: 1052; Musnad Aḥmad: 15498) Detta betyder att Han kommer att täcka över deras hjärtan och belägga dem med okunskap på samma sätt som med hjärtana hos hycklarna och de trotsiga människorna.

Som giltiga betraktade ursäkter för att inte närvara vid fredagsbönen är om deltagande skulle innebära onormalt stora svårigheter eller leda till allvarlig skada för ens hälsa eller få ett avgörande inflytande på ens levebröd.

Kan ett förvärvsarbete som avkräver en att arbeta vid tiden för fredagsbönen betraktas som en giltig ursäkt för att inte närvara?

[Varna dem och] säg: «Det som [väntar er] hos Gud är bättre än ytlig förströelse eller [ett tillfälle att göra] en vinst … (Sura al-Jumuʻah, 62:11)

Generellt är ett arbete som förutsätter att man arbetar vid tiden för fredagsbön inte ett giltigt skäl att utebli från fredagsbönen, ty Gud l befaller oss att lämna våra världsliga angelägenheter när vi hör kallelsen till fredagsbön. Troende! När böneutroparen kallar till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er dit där Guds namn åkallas; detta är för er det bästa – om ni [bara] visste! (Sura al-Jumuʻah, 62:9) En muslim är därför skyldig att leta efter arbeten som inte hindrar honom från att följa religiösa skyldigheter, oavsett om det erbjuder lägre lön.

I Koranen sägs också: …Gud visar var och en som fruktar Honom en utväg ur [alla svårigheter] och sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse; och den som litar till Gud behöver inget annat [stöd]. (Sura aṭ-Ṭalāq, 65:2-3)

När kan ett arbete betraktas som en giltig ursäkt för att utebli från fredagsbönen?

Ett arbete som kräver att vi arbetar under tiden för fredagsbönen kan bara betraktas som giltig ursäkt föra att utebli under följande två omständigheter:

 1. Ett arbete som ger ett väldigt stort mervärde som inte rimligen kan förverkligas om man lämnar arbetet och närvarar vid fredagsbönen. På samma sätt måste det generera stor skada om man lämnar det och det inte finns någon ersättare.
Exempel: 
 • Läkare som behandlar akuta fall.
 • Väktare eller poliser som skyddar människor och egendom från stölder och annan kriminalitet.
 • Personer på ledande positioner i stora företag och liknande som kräver ständig uppsikt.
 1. Om arbetet är en persons enda inkomstkälla för att täcka grundläggande utgifter för livsmedel och annat livsnödvändigt för personen själv och familjen, kan personen utebli från fredagsbönen och fortsätta sitt arbete till dess han hittar ett alternativ. Han måste dock leta efter en annan inkomstkälla.