Geloof in de boodschappers – De zes pilaren van geloof (imaan)

De menselijke behoefte aan een goddelijke boodschap

Een heilige boodschap is de geest, het licht en het daadwerkelijke leven van de wereld. .

Mensen hebben een goddelijke boodschap nodig om hen de wetten van Allah te tonen en om hen op het juiste pad te leiden. Een goddelijke boodschap is de geest, het licht en zelfs het leven van de wereld. Zonder deze boodschap zou de wereld zeker levenloos zijn en zou de ongeleide mens in de duisternis van onwetendheid gestort worden.

Daarom noemt Allah de Almachtige Zijn boodschap een geest, want zonder geest is er geen leven. Zoals de Qur’an zegt: “Zo hebben Wij aan jou een ruh [geest, i.e. de Qur’an] van onze beschikking geopenbaard. Jij wist niet wat het boek was, noch wat geloof was. Doch Wij hebben het [boek] tot een licht gemaakt, waarmee Wij leiden wie Wij wensen van Onze dienaren. En jij leidt zeker naar een recht pad.” (Soera ash Shoeraa 42:52)

Hoewel het verstand normaal gesproken onderscheid kan maken tussen goed en kwaad, kan het met geen mogelijkheid dit onderscheid op gedetailleerde wijze begrijpen, of daden van aanbidding verrichten op de juiste wijze zonder de voorschriften van de openbaring en de goddelijke boodschap.

Succes en geluk kan daarom alleen bereikt worden door de leiding van Allahs boodschappers te volgen. Op dezelfde wijze kan geen juist onderscheid gemaakt worden tussen goed en kwaad zonder in hun voetstappen te treden. Wie de goddelijke boodschap verwerpt zal dus zeker een miserabel en ellendig leven leiden, afhankelijk van de mate waarin zij de boodschap verwerpen.

Het is een van de pilaren van geloof

Geloof in de boodschappers van Allah is een van de zes pilaren van imaan (geloof). Zoals de Qur’an stelt: “De boodschapper gelooft in hetgeen door Zijn Heer aan hem is neergezonden en de gelovigen [eveneens]. Allen geloven in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn boodschappers.” (Soera al Baqara 2:285)

Dit vers maakt het overduidelijk dat we moeten geloven in de boodschappers van Allah zonder onderscheid tussen hen te maken. We moeten daarom niet in sommigen geloven, terwijl we anderen verwerpen, zoals de joden en de christenen deden.

De Profeet r gaf in dit verband een definitie van imaan (geloof): “Dat is dat je gelooft in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, en de Laatste Dag en dat je gelooft in Zijn goddelijke bepaling, het goede en het kwade ervan.” (Sahieh Muslim: 8)

De betekenis van geloof in de boodschappers

Dit betekent dat je er volledig overtuigd van bent dat Allah ﷻ een boodschapper aan elke natie en gemeenschap heeft gezonden, die de mensen opriep om alleen Allah te aanbidden zonder Hem partners toe te kennen. Dit betekent ook dat je gelooft dat Allahs boodschappers waarheidsgetrouwe, rechtschapen, betrouwbare en rechtgeleide dienaren waren die er uit alle macht naar streefden om hun mensen op het rechte pad te leiden en de boodschap van Allah in zijn geheel aan hun volk overbrachten, zonder iets te verbergen, weg te laten of toe te voegen. De Qur’an zegt: “Rust er op de boodschappers soms een andere verantwoordelijkheid dan de boodschap duidelijk te verkondigen?” (Soera an Nahl 16:35)

Wat omvat geloof in de boodschappers?

 1. Geloof dat hun boodschap werkelijk van Allah ﷻ afkomstig is en dat Allah hen gezonden heeft met dezelfde boodschap, namelijk: om alleen Allah te aanbidden en om valse goden te vermijden. Zoals de Qur’an stelt: “En Wij hebben inderdaad elk volk een boodschapper gezonden [die zei]: ‘aanbid Allah en vermijd alle valse goden.” (Soera an Nahl 16:36)

De wetgeving van de boodschap waarmee de profeten werden gezonden aan hun volk kan variëren aangaande wat wel of niet mag, afhankelijk van welke wetgeving het best bij hun mensen paste. Zoals de Qur’an vermeldt: “Voor een ieder van jullie [gemeenschappen] hebben Wij een wet [om zich te gedragen] en een weg [om zich door het leven te banen] bepaald.” (Soera al Maa’ida 5:48)

 1. Geloof in alle profeten en boodschappers. We geloven in de profeten die Allah heeft genoemd, zoals Noah, Abraham, Jezus en Mohammed, moge Allahs vrede en zegeningen op hen allen rusten. Wat betreft degenen die Hij niet heeft genoemd: we geloven in het algemeen in hen allen. Degenen die niet geloven in de boodschap van een enkele profeet, worden als ongelovig gezien in allen.
 1. Geloof in de authentieke verslagen en verhalen van de profeten en hun wonderen zoals deze genoemd zijn in de Qur’an en in de overleveringen van de Profeet r, zoals het verhaal van Mozes u waarin Allah ﷻ de zee voor hem deed splijten.
 1. Handelen in overeenstemming met de voorschriften van de wetgeving die geopenbaard werd aan onze Profeet Mohammed r, het zegel der profeten en de beste van hen allemaal.

Enkele eigenschappen van de boodschappers

 1. Het zijn mensen. Het enige verschil tussen hen en ons is dat Allah hen heeft gekozen om Zijn goddelijke boodschap te ontvangen en over te brengen. Zoals de Qur’an stelt: “En vóór jou hebben Wij geen anderen als profeten gezonden dan mannen aan wie Wij openbaringen hadden doen neerdalen.” (Soera al Anbiyaa’ 21:7)

Ze hebben dus geen enkele goddelijke eigenschappen. Het zijn eenvoudigweg mensen met een perfect fysiek voorkomen en onberispelijke morele eigenschappen. Het zijn de meest eerbare mensen qua afkomst, begiftigd met gezond verstand en heldere, overtuigende woorden. Hierdoor kwamen zij in aanmerking om de verantwoordelijkheid voor het overbrengen van de boodschap te dragen en werden zij belast met het profeetschap. Allah de Almachtige I heeft slechts de boodschappers van onder de mensen gekozen, zodat deze een goed voorbeeld voor hen kunnen zijn en zodat de mensen de mogelijkheid hebben om hen in hun voetsporen te kunnen volgen.

 

 1. Allah ﷻ heeft hen uitgekozen van onder de mensen zodat ze de boodschap over kunnen brengen aan de mensen. Zoals de Qur’an vermeldt: “Zeg: ‘ik ben niet meer dan een mens zoals jullie. Mij wordt geopenbaard dat jullie god slechts één God is. Laat daarom degene, die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, oprechte daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Heer [Hem] niemand anders als gelijkwaardige toekennen.’” (Soera al Kahf 18:110)

Het is daarom duidelijk dat profeetschap niet behaald kan worden als resultaat van spirituele puurheid, intelligentie of logica, want de taak van profeetschap kan enkel bepaald worden door goddelijke wil. En Allah ﷻ weet het beste wie Hij als Zijn boodschappers moet aanstellen. Zoals de Qur’an het stelt: “Allah weet het beste wie Hij de functie van boodschapper geeft.” (Soera al An’aam 6:124)

 1. Ze zijn onfeilbaar in de zin dat ze geen fouten maken in het overbrengen van de boodschap van Allah aan de mensen en in het uitvoeren van hetgeen Allah aan hen heeft geopenbaard.
 2. Waarachtigheid: ze zijn waarachtig in woord en daad. Zoals de Qur’an zegt: “Dit is hetgeen de Barmhartige heeft aangekondigd, en de boodschappers hebben de waarheid gesproken.” (Soera Yaa Sien 36:52)
 3. Geduld en doorzettingsvermogen: zij riepen op tot de religie van Allah, brachten goed nieuws en waarschuwden de mensen. Zij werden blootgesteld aan verschillende vormen van tegenspoed en ontberingen, maar ze verdroegen dat allemaal zodat het woord van Allah kon zegevieren. Zoals de Qur’an zegt: “Wees dus geduldig, zoals de bezitters van vastberadenheid onder de boodschappers geduldig waren.” (Soera al Ahqaaf 46:35)

Tekenen en wonderen van de boodschappers

Allah ﷻ ondersteunde Zijn boodschappers met een aantal tekenen en wonderen om hun waarachtigheid en profeetschap te bewijzen.

Een wonder, of mu’jizah, is een buitengewone gebeurtenis in de fysieke wereld die alle bekende menselijke of natuurlijke krachten overtreft. Het wordt verricht door profeten, middels het gebod van Allah, en het is als het ware de geloofsbrief die bewijst dat zij boodschappers van Allah zijn.

Voorbeelden van wonderen zijn:

 • De staf van Mozes u die in een slang verandert
 • Jezus u die de mensen vertelt wat zij gegeten hebben en wat zijn in hun huizen hebben opgeslagen
 • Het splijten van de maan door de Profeet Mohammed r