Geloof in de engelen – De zes pilaren van geloof (imaan)

De betekenis van geloof in de engelen van Allah

Dit betekent dat ze bestaan en dat ze toebehoren aan de wereld van het ongeziene, niet aan onze wereld. Dit betekent ook dat ze geëerde en vrome dienaren zijn, die Allah aanbidden zoals Hij het verdient om aanbeden te worden, die Zijn geboden uitvoeren en Hem nooit ongehoorzaam zijn.

De Qur’an zegt over hen: “Zij zijn niet anders dan geëerde dienaren. Zij spreken niet voordat Hij heeft gesproken en zij handelen alleen volgens Zijn gebod.” (Soera al Anbiyaa’ 21:26-27)

Geloof in hen is een van de zes pilaren van imaan (geloof), zoals de Qur’an vermeldt: “De Boodschapper gelooft in hetgeen door zijn Heer aan hem is neergezonden en de gelovigen [eveneens]. Allen geloven in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn boodschappers.” (Soera al Baqara 2:285)

Toen de Profeet r werd gevraagd over geloof, zei hij: “Dat is geloof in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, de Laatste Dag en geloof in de goddelijke bepaling, het goede en het slechte ervan.” (Sahieh Muslim: 8)

Wat omvat geloof in de engelen?

  1. Geloof in hun bestaan: we geloven dat Allah hen heeft gecreëerd uit licht, met de natuurlijke aanleg om Hem te aanbidden en gehoorzamen.
  2. Geloof in de engelen wiens namen aan ons vermeld zijn, zoals Djibriel (Gabriel) u. We geloven ook in degenen wiens namen niet aan ons vermeld zijn.
  3. Geloof in hun eigenschappen zoals deze aan ons vermeld zijn. Dit omvat de volgende eigenschappen:

Ze behoren toe aan de ongeziene wereld, die Allah de Almachtige enkel heeft geschapen voor Zijn aanbidding. Ze hebben geen goddelijke eigenschappen en hebben een natuurlijke aanleg om volledig gehoorzaam aan Allah te zijn, zoals de Qur’an vermeldt: “Zij zijn niet ongehoorzaam in hetgeen Hij hun beveelt, doch doen hetgeen hun is bevolen.” (Soera at Talaaq 66:6)

Allah heeft hen uit licht geschapen, zoals bewezen wordt door de hadith: “De engelen werden geschapen uit licht.” (Sahieh Muslim: 2996)

Ze hebben vleugels, zoals de Qur’an vermeldt: “Alle lof is aan Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde, Die de engelen tot boodschappers heeft gemaakt met twee, drie en vier [paar] vleugels. Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wenst. Allah heeft macht over alles.” (Soera Faatir 35:1)

  1. Geloof in de plichten die aan ons zijn vermeld en die zij uitvoeren naar het gebod van Allah. Deze omvatten:

De taak van Djibriel (Gabriël) u, om de openbaring van Allah aan Zijn boodschappers over te brengen.

De taak van de engel des doods en zijn assistenten, om de zielen weg te nemen van degenen die voorbestemd zijn om te sterven.

De taak van de edele scribenten (al kiraam al kaatiboen), de engelen die alle goede en slechte daden van de mensen opschrijven.

Voordelen van geloof in de engelen

Geloof in de engelen heeft talrijke voordelen in het leven van een gelovige. Deze omvatten de volgende zaken:

  1. het bewustzijn van de totale kracht en macht van Allah: de grandioze schepping van de engelen getuigt duidelijk van de grootsheid van hun Schepper. Het feit dat Allah ﷻ de engelen uit licht en met vleugels heeft geschapen, vergroot de waardering die wij hebben voor Zijn eigenschappen. Het versterkt het belang en de waardering die Hij verdient en doet ons Hem nog meer eren en respecteren.

  2. vasthouden aan rechtschapenheid: het diepgewortelde geloof dat er engelen zijn die onze daden opschrijven zorgt ervoor dat we Allah ﷻ vrezen en proberen om Hem niet ongehoorzaam te zijn, of we nu alleen zijn of met anderen.

  3. geduldig zijn terwijl we onze plichten naar Allah vervullen: als we ons bewust zijn terwijl wij Allah aanbidden, van de oneindige hoeveelheid engelen in dit uitgebreide universum die Allah gehoorzamen en Hem continu aanbidden zoals Hij aanbeden zou moeten worden, raken we gemotiveerd om alle tegenspoed te doorstaan tijdens het vervullen van onze verplichtingen jegens Allah. We ervaren dan ook een enorm gevoel van blijdschap en geruststelling.

  4. dankbaarheid tonen aan Allah: het feit dat Allah de Almachtige enkele engelen heeft geschapen wiens taak het is om mensen te beschermen tegen rampspoed, moedigt ons aan om dankbaar te zijn voor Zijn goddelijke zorg.