Geloof in de heilige boeken – De zes pilaren van geloof (imaan)

De betekenis van geloof in de heilige boeken

De heilige Qur’an wordt neergeschreven met grote bekwaamheid en precisie, naar strikte kalligrafieregels.

Dit betekent dat je een vaste overtuiging hebt dat Allah de Almachtige enkele heilige boeken heeft neergezonden aan Zijn boodschappers, die de spraak van Allah bevatten op een manier die past bij Zijn grootsheid. Deze boeken bevatten ook waarheid, licht en leiding voor mensen in deze wereld en in het hiernamaals.

Geloof in de heilige boeken is een van de zes pilaren van geloof, zoals de Qur’an vermeldt: “O jullie die geloven, geloof in Allah, Zijn boodschapper, in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard en in het boek dat Hij voordien heeft geopenbaard.” (Soera an Nisaa’ 4:136)

In dit vers gebiedt Allah de Almachtige de gelovigen om in Hem te geloven en in Zijn boodschapper en in het boek dat Hij aan Zijn boodschapper heeft geopenbaard, de Qur’an. Hij gebiedt hun ook om in alle boeken te geloven die Hij geopenbaard heeft vóór de Qur’an.

De Profeet r gaf eens een definitie van imaan (geloof): “Dat is dat je gelooft in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, en de Laatste Dag en dat je gelooft in Zijn goddelijke bepaling, het goede en het kwade ervan.” (Sahieh Muslim: 8)

Wat omvat geloof in de heilige boeken?

 1. Dat je gelooft dat ze werkelijk zijn geopenbaard door Allah
 2. Dat je gelooft dat ze de woorden van Allah bevatten
 3. Dat je gelooft in de heilige boeken die Allah de Almachtige heeft genoemd, zoals de Qur’an die Hij openbaarde aan onze Profeet Mohammed r, de Torah (At Tawraa) die Hij openbaarde aan Mozes (Musa) u, en het Evangelie (Al Indjiel) dat Hij openbaarde aan Jezus (‘Isa) u
 4. Dat je gelooft in de authentieke verhalen die erin staan

De unieke en onderscheidende eigenschappen van de Qur’an

De Heilige Qur’an bestaat uit de woorden van Allah die Hij geopenbaard heeft aan onze Profeet Mohammed r. Daarom zouden we het boek moeten vereren, lezen, zijn verzen moeten overpeinzen en extra hard ons best moeten doen om ons aan zijn voorschriften te houden.

Het moet voldoende zijn om te zeggen dat de Qur’an onze gids is in dit leven en dat hij de reden zal zijn voor onze redding in het hiernamaals.

De Heilige Qur’an heeft talrijke unieke kenmerken die hem onderscheiden van de andere geopenbaarde boeken. Dit omvat het volgende:

 1. De Glorieuze Qur’an is een samenvatting van goddelijke bepalingen. Hij werd geopenbaard om het gebod uit de andere heilige boeken te ondersteunen en bevestigen, dat alleen Allah aanbeden moet worden.

De Qur’an zegt hierover: “Wij hebben jou het boek met de waarheid neer gezonden, bevestigend wat voordien in het boek was [verkondigd] en om erover te waken [ter bescherming tegen onwaarheden en als getuige].” (Soera al Maa’ida 5:48)

Dit vers maakt duidelijk dat de Qur’an in overeenstemming is met en een bevestiging is van de waarheid, beweringen en overtuigingen die voorgaande heilige boeken bevatten en op die manier als een getuige over hen is.

 1. Alle mensen moeten zich vasthouden aan de Qur’an en handelen in overeenstemming met haar voorschriften, ongeacht hun taal of ras, of hoever ze verwijderd zijn van de tijd van de openbaring van de Qur’an, in tegenstelling tot de vorige geschriften die geopenbaard waren voor specifieke mensen in een specifieke tijd. De Qur’an vermeldt: “En deze Qur’an is aan mij geopenbaard, opdat ik jullie kan waarschuwen en wie hij verder bereikt.” (Soera al An’aam 6:119)
 2. Hoewel er vele toevoegingen en weglatingen hebben plaatsgevonden in andere heilige boeken, is de Qur’an intact gebleven omdat Allah de Almachtige het op Zich heeft genomen om hem te beschermen. Zoals de Qur’an vermeldt: “Inderdaad, Wij hebben de vermaning [de Qur’an] neergezonden en, inderdaad, Wij zijn de bewakers ervan.” (Soera al Hijr 15:9)

Wat is onze plicht jegens de Qur’an?

 • We moeten de Qur’an liefhebben en vereren. We moeten zijn belang op waarde schatten want het zijn de woorden van Allah I, en dat zijn zonder twijfel de beste en meest waarheidsgetrouwe woorden.
 • We moeten hem lezen, reciteren en zijn verzen overpeinzen. We moeten ook nadenken over zijn spirituele leiding, beweringen en verhalen en het als maatstaf gebruiken in ons leven, zodat we onderscheid kunnen maken tussen waarheid en leugen.
 • We moeten handelen in overeenstemming met zijn voorschriften, gehoorzamen aan zijn geboden en het tot onze manier van leven maken.

Toen Aisha t, een van de vrouwen van de Profeet r, gevraagd werd over het karakter van de Profeet r, antwoordde zei: “Zijn karakter was de Qur’an.” (Musnad Ahmad: 24601 en Sahieh Muslim: 746)

Met andere woorden, de Profeet r was de praktische belichaming van Qur’anische voorschriften in al zijn daden en in zijn hele wereldse leven. Hij volgde de leiding van de Qur’an volledig en fungeerde zo als een perfect voorbeeld voor ons om te volgen. Zoals de Qur’an het verwoordt: “Jullie hebben in de boodschapper van Allah een prachtig voorbeeld voor wie hoopt op Allah en de Laatste Dag en voor wie Allah vaak gedenkt.” (Soera al Ahzaab 33:21)

Wat is ons standpunt ten opzichte van de inhoud van de eerder geopenbaarde boeken?

Een moslim gelooft dat de Torah, die aan Mozes u is geopenbaard, en het Evangelie, dat aan Jezus u is geopenbaard, de waarheid van Allah zijn. Een moslim gelooft ook dat ze regelgeving, lessen en nieuws bevatten, dat als licht en leiding was voor de mensen in hun wereldse leven en voor het leven dat nog ging komen.

Echter, Allah de Almachtige informeert ons in de Heilige Qur’an dat de Mensen van het Boek – de joden en de christenen – hun heilige geschriften hebben verdraaid door wijzigingen, weglatingen en toevoegingen aan de oorspronkelijke tekst. Daarom zijn ze niet meer authentiek zoals toen Allah ze voor het eerst openbaarde.

De Torah die vandaag de dag beschikbaar is, is niet hetzelfde als de Torah die aan Mozes u is geopenbaard, omdat de Joden de oorspronkelijke tekst hebben gecorrumpeerd door het te veranderen en door de regelgeving aan te passen. Zoals de Qur’an vermeldt: “Onder degenen die werden geleid [de joden] bevinden zich diegenen die bewoordingen uit hun verband halen.” (Soera an Nisaa’ 4:46)

Op een soortgelijke manier is het Evangelie dat vandaag de dag beschikbaar is, niet hetzelfde Evangelie zoals dit aan Jezus u is geopenbaard, omdat de christenen het verdraaid hebben en zijn regelgeving hebben aangepast. Hierover zegt de Qur’an: “En onder hen bevindt zich een groep die de tong verdraait bij het oplezen van het boek, opdat jullie denken dat het [een gedeelte van het] boek betreft, terwijl het niet behoort tot het boek. Bovendien zeggen zij: ‘dit is afkomstig van Allah,’ terwijl het niet afkomstig is van Allah. Zij uiten een leugen over Allah, tegen beter weten in.” (Soera Aal ‘Imraan 3:78)

“En met degenen die zeggen: ‘wij zijn christenen,’ hebben Wij [eveneens] een verbond gesloten. Doch zij hebben een gedeelte vergeten van datgene waartoe zij waren gemaand. Daarop hebben Wij vijandschap en haat tussen hen doen ontstaan, tot op de Dag der Opstanding. En Allah zal hun weldra verduidelijken hetgeen zij hebben verricht.” (Soera al Maa’ida 5:14)

De Heilige Bijbel die vandaag de dag beschikbaar is voor de Mensen van het Boek, bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament en het bevat talloze verkeerde geloofsstellingen, misleidende misconcepties, valse beweringen en verhalen. Wij geloven de beweringen en verhalen die bevestigd worden als waarheid door de Qur’an en de authentieke soenna en we geloven niet in de beweringen en verhalen die in tegenstrijd zijn met de Qur’an en de authentieke soenna. Wat betreft de rest van de verhalen en beweringen: wij dienen hier niet in te geloven maar ook niet niet in te geloven, omdat deze niet worden bewezen als waarheid of onwaarheid door de Qur’an en de authentieke soenna.

Desondanks dient een moslim deze boeken te respecteren en ze niet te vernederen of te ontheiligen, omdat ze nog steeds wat van de woorden van Allah kunnen bevatten die nog niet verdraaid zijn.

Voordelen van geloof in de heilige boeken

Geloof in de heilige boeken kent een aantal voordelen, waaronder de volgende:

 1. Het creëert bewustzijn van Allahs grote zorg en immense barmhartigheid voor zijn dienaren, omdat Hij ieder volk een heilig boek heeft gezonden om hen te leiden, om hen te helpen om geluk te verkrijgen in dit leven en om eeuwige gelukzaligheid te genieten in het hiernamaals.

 2. Het creëert bewustzijn van Allahs absolute wijsheid die zich bevindt in Zijn wetgeving, die voorschrijft aan elk volk wat perfect aansluit op hun algemene omstandigheden en persoonlijkheden. Zoals de Qur’an stelt: “Voor een ieder van jullie [gemeenschappen] hebben Wij een wet [om zich te gedragen] en een weg [om zich door het leven te banen] bepaald.” (Soera al Maa’ida 5:48)

 3. We kunnen hierdoor dankbaarheid tonen aan Allah omdat Hij deze boeken heeft neergezonden met licht en leiding voor ons in dit leven en in het hiernamaals. Dit is werkelijk een grote zegening waarvoor we dankbaar aan Allah zouden moeten zijn.