Geloof in Mohammed r als Profeet en Boodschapper

Geloof in Mohammed r als Profeet en Boodschapper

 • We geloven dat Mohammed r de dienaar en boodschapper van Allah was, dat hij zonder uitzondering de meest uitmuntende mens was. Hij is het zegel der profeetschap zodat er geen verdere profeet na hem zal zijn. Hij heeft de aan hem opgedragen goddelijke boodschap in zijn geheel overgebracht, zijn profetische taken volbracht, de moslimgemeenschap van oprecht advies voorzien en bijgestaan, en zich sterk ingezet voor de zaak van Allah zo goed als hij maar kon.
 • We geloven wat hij gezegd heeft, gehoorzamen zijn geboden en vermijden de handelingen die hij ons verboden heeft en waar hij voor gewaarschuwd heeft. We dienen Allah te aanbidden volgens zijn leiding (soenna) en niemand dan hij als ons voorbeeld nemen. De Qur’an zegt: “Jullie hebben in de boodschapper van Allah een prachtig voorbeeld voor wie hoopt op Allah en de Laatste Dag en voor wie Allah vaak gedenkt.” (Soera al Ahzaab 33:21)
 • We dienen meer liefde te tonen aan de Profeet r dan aan onze eigen ouders, kinderen en zelfs meer dan aan de gehele mensheid. De Profeet r merkte eens op: “Niemand van jullie is een ware gelovige, tot hij meer van mij houdt dan van zijn ouders, zijn kinderen en van de gehele mensheid.” (Sahieh al Bukhari:15 en Sahieh Muslim: 44) Echter, ware liefde voor de Profeet r kan enkel gerealiseerd worden door zijn soenna te volgen. Sterker nog, waar geluk en complete leiding kunnen niet bereikt worden zonder hem te gehoorzamen. Zoals de Qur’an stelt: “Indien jullie hem gehoorzamen, worden jullie rechtgeleid. Op de boodschapper rust niets anders dan [de verantwoordelijkheid van] de duidelijke verkondiging.” (Soera an Noer 24:54)
 • We dienen alles te accepteren dat hij ons van de Almachtige Allah heeft gebracht, vast te houden aan zijn soenna en zijn leiding hoog te achten. Zoals de Qur’an vermeldt: “Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven niet, totdat zij jou [Mohammed] tot rechtspreker maken over al hetgeen bij hen omstreden is, en [zij] bij zichzelf geen weerstand [benauwenis] aantreffen ten opzichte van jouw oordeel en zij zich geheel en al onderwerpen.” (Soera an Nisaa’ 4:65)
 • We dienen ongehoorzaamheid aan zijn geboden te vermijden, want ongehoorzaamheid leidt zeker tot beproevingen, misleiding en een zware bestraffing in het hiernamaals. Zoals de Qur’an stelt: “En laat degenen die zijn bevel niet opvolgen op hun hoede zijn, opdat een beproeving of een pijnlijke bestraffing hen niet treft.” (Soera an Noer 24:63)

Kenmerken van de boodschap van de Profeet Mohammed r

De boodschap van de Profeet Mohammed r kent een aantal kenmerken die het onderscheiden van voorgaande goddelijke boodschappen. Deze zijn:

 • Het was de laatste goddelijke boodschap. Zoals de Qur’an stelt: “Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten.” (Soera al Ahzaab 33:40)
 • Het hief alle voorgaande boodschappen en wetgevingen op, zodat er na de missie van Mohammed r buiten islam geen andere religie aanvaard wordt door Allah. En deze religie kan enkel beoefend worden door de leiding van de Profeet Mohammed r te volgen. Niemand zal toegelaten worden tot het paradijs zonder in zijn voetstappen te treden, omdat hij de nobelste van alle boodschappers van Allah is; omdat zijn gemeenschap (oemma) de beste gemeenschap is die is voortgebracht voor het welzijn van de mensheid; en omdat zijn wetgeving de meest uitgebreide is van alle goddelijke wetgeving. De Qur’an zegt: “En wie een andere religie dan islam zoekt, het zal van hem niet worden aanvaard, en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.” (Soera Aal ‘Imraan 3:85) De Profeet r heeft ook gezegd: “Bij Degene in Wiens hand de ziel van Mohammed is, elke persoon uit een gemeenschap, hetzij jood of christen, die van mij hoort en sterft zonder te geloven in hetgeen waarmee ik gezonden ben, zal van de inwoners van de hel zijn.” (Sahieh Muslim: 153 en Musnad Ahmed: 8609)
 • Het is gezonden aan zowel de djinn als aan de mensen. De Qur’an benoemt enkele uitspraken van de djinn die islam aanvaardden: “O volk van ons! Geef gehoor aan degene die oproept tot Allah en geloof in Hem.” (Soera al Ahqaaf 46:31) De Qur’an zegt ook tegen Mohammed r: “En Wij hebben jou [o Mohammed] voor de gehele mensheid niet anders gezonden dan als een drager van goed nieuws en als een waarschuwer, maar de meeste mensen weten het niet.” (Soera Saba’ 34:28) In dit verband heeft de Profeet r gezegd: “Ik ben bevoordeeld over de andere profeten op zes manieren: ik ben begunstigd met compacte, begrijpelijke taal; ik word gesteund door angst [die Allah in de harten van mijn vijanden heeft geplaatst]; oorlogsbuit is voor mij toegestaan; de gehele aarde is voor mij een manier van rituele reiniging en een plaats van aanbidding; ik ben gezonden aan de gehele mensheid; en de lijn van de profeten eindigt met mij.” (Sahieh al Bukhari: 2185 en Sahieh Muslim: 523)

De voordelen van geloof in de boodschappers van Allah

Het geloof in de boodschappers van Allah kent een aantal voordelen, zoals de volgende:

 1. Bewustzijn van de zorg van Allah voor Zijn dienaren, omdat Hij boodschappers aan hen heeft gezonden om hen te leiden naar het rechte pad en om hen te laten zien hoe zij Allah dienen te aanbidden. Het menselijk verstand kan dit zeker niet alleen. Allah ﷻ spreekt de Profeet Mohammed r aan in de Qur’an: “Wij hebben jou [Mohammed] slechts gezonden bij wijze van genade voor de werelden.” (Soera al Anbiyaa’21:107)

 2. Dankbaarheid betuigen aan Allah voor deze grote zegening.

 3. Liefde betuigen aan de boodschappers van Allah, hen hoogachten en prijzen op de juiste manier omdat zij de boodschap van Allah overbrachten aan hun mensen en hen voorzagen van goed advies en bijstand.

 4. De leiding in de boodschap volgen die de boodschappers van Allah hebben gebracht: om alleen Allah te aanbidden zonder Hem enige partners toe te kennen in aanbidding en om vast te houden aan de voorschriften van Zijn boodschap. Dit zal gelukzaligheid brengen aan de gelovigen, zowel in dit leven als in het leven dat nog gaat komen. De Qur’an zegt: “Een ieder die Mijn richtlijnen volgt zal niet afdwalen of ongelukkig worden. Maar wie zich van het gedenken van Mij afwendt, zal in benarde omstandigheden leven.” (Soera Taa Haa 20:123-124)

De Al Aqsamoskee ligt naast de Rotskoepelmoskee (rechts op de foto, met de gouden koepel) in het centrum van Jeruzalem en wordt door moslims zeer hoog geacht.