Geloven in Allahs heerschappij – De zes pilaren van geloof (imaan)

De betekenis van geloof in Allahs heerschappij

Dit houdt in dat je ervan overtuigd bent dat Allah ﷻ de Heer, Schepper, Onderhouder en Voorziener van alles is; dat Hij degene is die doet leven en doet sterven; dat Hij de enige is die goed of kwaad kan doen; en dat alle beslissingen in Zijn macht liggen; dat alle goeds in Zijn handen is; dat Hij over alles macht heeft; en dat Hij in al deze zaken geen partner heeft.

Geloof in de heerschappij van Allah houdt in dat een moslim gelooft dat:

Allah de enige Schepper in het universum is, zoals de Qur’an vermeldt: “Allah is de Schepper van alle dingen en Hij is de Toezichthouder over alle dingen.” (Soera az Zoemar: 39:62) De creativiteit van de mens houdt slechts in dat deze iets kan transformeren van de ene staat in de andere, of dat deze iets kan samenstellen of bouwen. Het bevat niet de creatie van iets uit niets of het tot leven brengen van iets dat eerder dood was.

Hij is de enige die Zijn schepping in zijn levensonderhoud voorziet en niemand anders kan dit doen. Zoals de Qur’an stelt: “Er bevindt zich geen levend wezen op de aarde, of de voorziening ervan berust bij Allah.” (Soera Hoed 11:6)

Hij is de meester en eigenaar van alles: “Aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en van de aarde en van al hetgeen zich daartussen bevindt.” (Soera al Maa’ida 5:120)

Hij is de alleenheerser die alle zaken van het universum reguleert: “Hij verordent het bestel van de hemel tot de aarde.” (Soera as Sajda 32:5) De manier waarop de mens zijn zaken beheert is nogal beperkt en hangt af van het materiaal dat hij tot zijn beschikking heeft. En wanneer hij dit doet kan hij succesvol zijn of juist falen. Echter, de manier waarop Allah de zaken van het universum reguleert is alomvattend en effectief, want er is niets dat het op enige manier kan dwarsbomen. Zoals de Qur’an vermeldt: “Tot Hem behoren de schepping en het gebod. Gezegend is Allah, de Heer der Werelden.” (Soera al A’raaf 7:54)

De Arabische polytheïsten in de tijd van de Profeet r geloofden in de heerschappij van Allah

De Arabische polytheïsten in de tijd van de Profeet r bevestigden de heerschappij van Allah. Zij geloofden dat Hij de Schepper, de Meester en de Almachtige is, maar die bevestiging op zichzelf was niet genoeg om hen tot de rangen van islam toe te laten treden. Zoals de Qur’an stelt: “En wanneer je hun vraagt: ‘wie schiep de hemelen en de aarde?’ zeggen zij: ‘Allah.’ Zeg: ‘Alle lof behoort aan Allah.’ Maar de meesten van hen weten het niet.” (Soera Luqmaan 31: 25)

Zeker houdt de bevestiging in dat Allah de Heer der Werelden, de Meester en de Onderhouder is, dat alle daden van aanbidding alleen aan Hem gericht zouden moeten zijn, zonder welke andere partners dan ook naast Hem te erkennen in aanbidding.

Het zou belachelijk zijn om te bevestigen dat Allah de schepper van alles is, alle zaken onder zijn controle heeft, en degene is die doet leven en doet sterven, om vervolgens onze aanbidding aan nog iets of iemand anders toe te kennen. Dat is zeker een van de grootste fouten en de grootste van alle zonden. Zoals de Qur’an opmerkt: “En [gedenk] toen Luqmaan tegen zijn zoon zei, terwijl hij hem raad gaf: ‘O mijn lieve zoon, ken geen gelijken toe aan Allah. Afgoderij is inderdaad een geweldig onrecht.’” (Soera Luqmaan 31: 13)

Toen de Profeet r werd gevraagd naar de grootste zonde ten aanzien van Allah, antwoordde hij: “Om een concurrent in aanbidding naast Allah te stellen, terwijl alleen Hij jou geschapen heeft.” (Sahieh al Bukhari 4207; Sahieh al Bukhari 86)

Getuigen van de eenheid van Allah en alle daden van aanbidding aan Hem alleen richten is de ware verwerkelijking van de uitspraak laa ilaha illallaah. .

Geloof in Allahs heerschappij brengt het hart tot rust

Bevestig krachtig dat niets van Allahs schepping Zijn decreet kan betwisten, dat Hij de Schepper en Koning van de gehele mensheid is; dat Hij bepaalt wat goed voor hen is; dat Hij hun enige Schepper en Voorziener is, Degene die al hun zaken regelt; dat niets beweegt of stopt zonder Zijn toestemming, al is het zo klein als een atoom – als je dit bevestigt, dan raakt je hart verbonden met de Almachtige Allah. Dan vraag je niemand om iets behalve Hem; dan vertrouw je op Hem in alle wereldse zaken en kun je alle voor- en tegenspoed in het leven aan met kalmte en vertrouwen, met volharding en doorzettingsvermogen. Wanneer we alles op alles hebben gezet om een werelds doel te behalen en vervolgens tot Allah bidden voor hulp, dan hebben we onze plicht gedaan. Op deze manier vinden we tevredenheid en verlangen we niet naar wat anderen misschien hebben, omdat we er volledig bewust van zijn dat de macht van het besluit bij Allah ligt, die creëert wat Hij wil en kiest voor de mensheid wat het beste is voor haar.