Giới luật về Riba

Giới luật về Riba:

Riba là điều bị nghiêm cấm một cách nghiêm khắc từ Qur’an và các Hadith của Nabi r, nó là một trong các đại trọng tội, và Allah không hề đe dọa bất cứ ai làm tội lỗi bằng chiến tranh ngoài việc ăn Riba và giao dịch hoạt động theo hình thức đó, và Riba không phải là điều bị cấm đoán trong giáo luật Islam mà nó đã bị cấm đoán trong các giáo luật của Allah được ban xuống trước đây rồi, tuy nhiên, nó đã bị bóp méo và thay đổi, Allah trình bày rõ về nguyên nhân những nhóm người thuộc dân Kinh sách bị trừng phạt, Ngài phán: {Và vì họ lấy lãi cho vay, điều mà họ đã bị nghiêm cấm} (Chương 4 – Annisa, câu 161).