Hình phạt dành cho Riba

Hình phạt dành cho Riba:

  1. Hoạt động và giao dịch đưới hình thức Riba là đưa bản thân vào cuộc chiến chống lại Allah và Thiên Sứ của Ngài r, người hoạt động Riba trở thành kẻ thù của Allah và Thiên Sứ của Ngài. Ngài phán: {Nhưng nếu các ngươi không thi hành thì hãy coi chừng chiến tranh từ Allah và Sứ giả của Ngài; nếu các ngươi hối cải thì sẽ được tiền vốn của các ngươi trở lại. Chớ đối xử bất công với người khác thì các ngươi sẽ không bị đối xử bất công trở lại.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 279). Một cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến cả tâm hồn và thể chất, và những gì mà con người đang hứng chịu từ sự lo lắng, khổ đau và bất hạnh chính là kết quả của cuộc chiến tranh này đối với những ai đã làm trái lệnh Allah trong việc ăn đồng tiền Riba cũng như ủng hộ hành vi Riba .. và đây là cuộc chiến ở trần gian còn vào cõi Đời Sau cuộc chiến đó sẽ như thế nào?!
  2. Người ăn Riba và người tham gia hoạt động Riba đều bị nguyền rủa và bị trục xuất khỏi lòng thương xót và sự bao dung của Allah. Jabir t nói: “Thiên Sứ của Allah nguyền rủa người ăn Riba, người được ủy thác, người ghi chép và người chứng kiến Riba và Người nói rằng tất cả đều như nhau” (Muslim: 1598).
  3. Vào Ngày Phục Sinh, người ăn Riba sẽ được phục sinh trở lại với thể trạng của một người tâm thần và điên dại, như Allah, Đấng Tối Cao phán: {Những ai ăn tiền lời cho vay sẽ không đứng vững trừ phi đứng như một kẻ đã bị Shaytan sờ mó và làm cho điên cuồng} (Chương 2 – Albaqarah, câu 275).
  4. Đồng tiền Riba cho dù có nhiều đi chăng nữa thì nó cũng bị bôi xóa hết những hồng phúc, sẽ không tìm thấy nơi nó sự yên bình, hạnh phúc và thanh thản, như Allah, Đấng Tối Cao đã phán: {Allah xóa bỏ (định chế) Riba (cho vay lấy lãi) và làm phát đạt việc bố thí Sadaqah.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 276)