Het offerfeest (‘id-ul-adha)

Het offerfeest (‘id-ul-adha)

Het offerfeest (‘id-ul-adha) wordt gevierd op de tiende dag van de maanmaand Dhoel Hijjah, de twaalfde maand van islamitische kalender. Het heeft verschillende verdiensten, waaronder de volgende:

  1. Het behoort tot de beste dagen van het jaar, omdat het bij de eerste 10 dagen van de maand Dhoel Hijjah hoort. De Profeet r zei: “Er zijn geen dagen waarop goede daden geliefder zijn bij Allah, dan tijdens deze tien dagen [van Dhoel Hijjah].” Zijn metgezellen vroegen: “zelfs niet jihad voor de zaak van Allah?” Hij antwoordde: “Zelfs niet jihad voor de zaak van Allah, behalve voor degene die vertrekt voor jihad, hierbij zijn leven en zijn bezit opoffert en terugkeert met geen van beiden.” (Sahieh al Bukhari: 926 en Sunan At Tirmidhi: 757)
  2. Het is de “dag van de grote bedevaart,” waarop de belangrijkste en meest verheven hajj-rites worden uitgevoerd: rond de Ka’ba lopen (tawaaf), het offerdier slachten en steentjes werpen naar Jamrat ul ‘Aqabah, de grootste pilaar in Mina.

Wat dient gedaan te worden op de dag van ‘id?

Op deze dag onderneemt een moslim die niet de hajj verricht dezelfde activiteiten die hij normaal gesproken onderneemt op de dag van het verbreken van het vasten (‘id-ul-fitr), met uitzondering van het betalen van de zakaat-ul-fitr, wat alleen geldt voor‘id-ul-fitr.

Een kenmerkende eigenschap van ‘id-ul-adha is het slachten van het offerdier en dit wordt beschouwd als een hoogst aanbevolen daad van aanbidding.

Ud-hiya, of offerdier, verwijst naar een weidedier (schapen, koeien, kamelen) dat geslacht wordt tijdens het offerfeest (‘id-ul-adha) met de intentie om de nabijheid van Allah te zoeken. Het offeren van het dier vindt plaats vanaf het einde van het gebed van ‘id-ul-adha tot aan zonsondergang van de dertiende dag van Dhoel Hijjah. Zoals de Qur’an stelt: “Daarom, bid tot jouw Heer en slacht een [dier als] offer.” (Soera al Kawthar 108:2) “Bid” wordt hier geïnterpreteerd als het gebed van ‘id-ul-adha en het offer wordt geïnterpreteerd als het ud-hiyah, of offerdier.

Islamitische regelgeving met betrekking tot ud-hiyah:

Het slachten van een offerdier tijdens het offerfeest (‘id-ul-adha) is een handeling die de Profeet r regelmatig verrichtte en aanmoedigde (soenna moe’akkadah) voor degenen die dit zich konden veroorloven. Het hoofd van het huishouden kan een offer schenken voor zichzelf en voor degenen die afhankelijk van hem zijn.

Een moslim die van plan is om een offer te schenken moet zich onthouden van het knippen van zijn haar of nagels of het verwijderen van stukjes huid vanaf de eerste dag van Dhoel Hijjah tot het moment dat hij het offerdier slacht op de tiende van Dhoel Hijjah.

Voorwaarden waaraan een offerdier moet voldoen

Islam schrijft voor dat offerdieren vrij van gebreken dienen te zijn.

  1. Het is niet toegestaan om een offer te brengen van elk dier of elke vogel, maar alleen van weidedieren, namelijk schapen, koeien, geiten en kamelen. Één schaap of geit zou voldoende moeten zijn voor een man en zijn gezin en een koe of kameel zou gedeeld kunnen worden door zeven gezinnen.
  2. Het offerdier dient de juiste leeftijd te hebben. Een schaap moet minstens zes maanden oud zijn, een geit één jaar, een koe twee jaar een kameel vijf jaar.
  3. Het moet vrij zijn van overduidelijke gebreken, want de Profeet r heeft gezegd: “Er zijn vier [soorten dieren] die niet geschikt zijn als offer: een eenogig of blind dier waarvan het gebrek duidelijk is; een ziek dier waarvan het gebrek duidelijk is; een mank dier waarvan het gebrek duidelijk is; en een uitgemergeld dier dat geen beenmerg in zijn botten heeft.” (Sunan An Nasaa’i: 4371 en Sunan At Tirmidhi: 1497)

Wat dient gedaan te worden met het offerdier?

  • Het is verboden om ook maar iets van het offerdier te verkopen.
  • Het is aanbevolen om het in drieën te delen: een derde deel om op te eten, een derde deel om weg te geven en een derde deel om als liefdadigheid te schenken aan de armen en behoeftigen.
  • Het is toegestaan om iemand namens jou het offerdier te laten slachten, zoals betrouwbare liefdadigheidsinstellingen die offerdieren slachten en deze onder de behoeftigen verdelen.