Hodočašće (Hadždž)

Poimanje i definicija hadždža

 

Hadždž je namjera posjete Allahovog Svetog hrama radi obavljanja obreda hadždža, a sâm hadždž kao ibadet – obred sastoji od riječi i radnji koje nam donosi Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kao što je ihram – oblačenje posebne odjeće, tavaf – počasno kruženje oko Ka’be sedam puta, sa’j – hodanje između dva brežuljka Safe i Merve, vukuf – stajanje na Arefatu, remj – bacanje kamenčića (džemreta) na Mini i drugo.

Hadždž kao vjerski čin donosi raznovrsne blagodati, dobra i koristi ljudima poput oglašavanja Allahove jednoće – tevhida, oprost grijeha, međusobno upoznavanje i zbližavanje muslimana, učenje i saznavanje vjerskih propisa i mnogo drugoga.

Vrijeme hadždžda

 Tavaf (počasno hodanje oko Ka’be sedam puta) predstavlja jedan od sastavnih dijelova – ruknova hadždža i umre.

Centralni dio radnji i obreda hadždža je između 8. i 13. dana mjeseca zu-l-hidždžeta. To je zadnji mjesec lunarne godine u islamskom kalendaru.

Ko je obavezan obaviti hadždž

Da bi hadždž nekome bio obavezan potrebno je da ispunjava neke uvjete: da je musliman, mukellef – šerijatski obveznik (razuman i spolno zreo) i da je u mogućnosti izvršiti ovu obavezu. Poimanje mogućnosti u pogledu hadždža To je sposobnost odlaska na hadždž u Mekku legalno, uz poštivanje pravne regulative, te obavljanje obreda hadždža bez poteškoća i velikog fizičkog napora, koji ne prelazi uobičajeni napor na nekom drugom putovanju, pod uvjetom sigurnosti života i imovine, te da materijalni izdaci za hadždž ne ugroze uobičajenu opskrbu čovjeka i opskrbu onih koje je dužan izdržavati.

Vrste mogućnosti u pogledu odlaska na hadždž

 1. Da je osoba sposobna i u mogućnosti samostalno obaviti hadždž, tj. da fizički i materijalno može doputovati do Mekke sigurno i bez velikog napora. U tom slučaju, hadždž je obavezan za takvu osobu.
 2. Da je osoba sposobna i u mogućnosti obaviti hadždž uz pomoć drugoga, a misli se na one osobe koje zdravstveno ili zbog starosti nisu u mogućnosti da lično izvrše obrede hadždža, ali imaju materijalnu mogućnost da plate nekome da umjesto njih obavi hadždž. I u ovom slučaju hadždž je obavezan ali uz pomoć drugoga, odnosno dužni su pronaći nekoga ko će umjesto njih obaviti hadždž.
 3. Osoba koja nije u mogućnosti da samostalno ili uz pomoć drugoga obavi hadždž, pa u tom slučaju s takve osobe spada dužnost i obaveznost hadždža.

Naprimjer: Ko nema dovoljno imetka da, uz troškove hadždža, zadovolji i potrebe opskrbe sebe i svoje porodice, njemu hadždž nije obavezan.

Također nije dužan da štedi i izdvaja za tu svrhu, međutim, kada god postigne mogućnost i ostvari sposobnost za obavljanje hadždža, dužan je da ga i učini.

Uvjetovanje mahrema za odlazak žene na hadždž

Obaveznost hadždža ženi uvjetovana je prisustvom mahrema (suprug ili muškarac s kojim žena, zbog krvnog srodstva ili srodstva po mlijeku, ne može stupiti u brak), kao dodatni uvjet na već spomenute, koji će biti u njenoj pratnji tokom odlaska na hadždž. To mogu biti: muž, otac, djed, sin, unuk, brat ili njegov sin, amidža, dajdža itd. (vidi str. 205)

Ako žena obavi hadždž bez mahrema, na način da je pri tome sigurna, njen hadždž je ispravan i ispunila je tu vjersku obavezu.

 • Da li si fizički i materijalno sposoban za izvršavanje obreda hadždža?
  • Da => U tom slučaju obavezan si obaviti hadždž.
  • Ne => Da li si materijalno sposoban za hadždž, ali fizički to nisi u stanju sobom obaviti zbog bolesti ili starosti?
   • Da => Onda si dužan platiti nekome da umjesto tebe obavi hadždž.
   • Ne => Ako ne posjeduješ dovoljno imetka kojim bi uz troškove hadždža udovoljio i sve druge materijalne izdatke; svoju opskrbu i opskrbu onih o kojima se brineš, onda ti hadždž nije obaveza. I nisi dužan da sakupljaš novac kako bi ga obavio.