Ingen plats för strid mellan könen

Islam betraktar relationen mellan man och hustru som komplementärt där var och en kompenserar för den andres brister i byggandet av det muslimska samhället.

Ingen plats för strid mellan könen

Striden mellan män och kvinnor har antingen slutat med att män har tagit makten över kvinnor, så som har skett i en del förislamiska samhällen, eller med att kvinnor har gjort uppror mot sin nedärvda naturliga benägenhet, så som har skett i en del andra ickemuslimska samhällen som har förkastat Guds lagar.

Detta skedde endast till följd av att Guds vägledning avvisades. I Koranen sägs: Kasta alltså inte begärliga blickar på det som Gud har skänkt några av er i rikare mått än andra – män skall få en andel [av detta], så som de förtjänat med sina handlingar, och kvinnor skall få en andel [av detta], så som de förtjänat med sina handlingar – be Gud att ge er något av Sitt goda. Gud har kunskap om allt. (Sura an-Nisā’, 4:32) Islam har hedrat både män och kvinnor och tilldelat var och en av dem bestämda kännetecken och roller genom vilka de kan sträva för att få Guds belöningar och nå Hans välvilja. Den ger inte företräde till något av könen utan strävar efter att främja indivdens välgång i allmänhet såväl som samhällets.

I islam finns därför ingenting sådant som en strid mellan könen. Det finns inte något behov av en intensiv rivalitet mellan dem i strävan efter världsliga mål, och det finns inte heller något behov av att rikta en attack mot någon av dem för att försöka nedvärdera, skada, kritisera eller finna fel. I islam är allt detta förgäves och utgör ett missförstånd över islams uppfattning om de roller som den har tilldelat var och en av dem. Enligt islamisk syn har var och en av dem en andel i enlighet med vad de har förtjänat i materiell såväl som i andlig mening. I stället för att avundas varandra är de ålagda att genom hederligt arbete och bön be Gud l ge dem mer av Sina gåvor.