Innebörden av rening

Gud föreskriver att muslimer ska rena sig invärtes från den oförlåtliga synden shirk såväl som från åkommor i hjärtat som avund , högmod och hatiskhet, samt utvärtes från förbjudna yttren och alla typer av fysiska orenheter.

Innebörden av rening

Det arabiska ordet för rening (ṭahārah) betecknar andlig och fysisk renhet.

Gud l föreskriver att muslimer ska rena sig utvärtes från förbjudna yttren och alla typer av fysiska orenheter, samt invärtes från den oförlåtliga synden shirk såväl som från åkommor i hjärtat som avund , högmod och hatiskhet. När de gör detta blir de värda Hans kärlek. I Koranen sägs: Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig. (Sura al-Baqarah, 2:222)

Gud l föreskriver också för dem att rena sig innan de ställer sig inför Honom i bön. Inför ett möte med en person som innehar en världsligt sett viktig position, som en kung eller president, är det normalt att människan tvättar sig och sätter på sig sina finaste kläder, och vad är då inte mer naturligt än att också göra det inför konungarnas konung.

Vilken rening krävs för att förrätta bön?

Gud l föreskriver för muslimer att de renar sig och gör den rituella tvagningen (wuḍū) innan de företar sådana rituella handlingar som bönen, vidröra Koranen eller cirkulera runt Kaba i Mecka. Han rekommenderar också att den görs i en rad andra sammanhang, till exempel innan man reciterar Koranen ur minnet, åkallar Gud l eller går och lägger sig på kvällen.

Innan man förrättar bön måste man som muslim därför avlägsna två saker:

 

Fysisk orenhet (najāsah)

Rituell orenhet (ḥadat̂)

 Rening från fysisk orenhet

 • Arabiskans ”najāsah” betecknar alla fysiska substanser som islam betraktar som orena och föreskriver att vi ska avlägsna innan vi utför någon dyrkanshandling.
 • Den generella utgångspunkten i den islamiska lagen sharia (ŝarīʿah) är att allt betraktas som rent, och att fysisk orenhet (najāsah) bara är en påverkande faktor. Det betyder att om man är osäker på om något plagg, till exempel ens byxor, är rena eller inte, och det inte finns någon synlig orenhet på dem, ska man i enlighet med den generella utgångspunkten anta att de är rena.
 • När vi ska förrätta bön måste vi först avlägsna alla fysiska orenheter från kroppen, kläderna och den plats på vilken vi avser att förrätta bönen.

Följande betraktas som orent:

1 Mänsklig urin och avföring
2 Blod (dock inte när det bara rör sig om en liten mängd)
3 Urin och dynga från djur som inte är tillåtna för mänsklig konsumtion (se kapitlet ”Landlevande djur”189)
4 Hundar och grisar
5 Döda djur (med undantag för sådana som anses tillåtna för mänsklig konsumtion och har slaktats i enlighet med islamiska föreskrifter (se kapitlet ”Islamisk slakt”190). Döda människokroppar, fiskar och insekter betraktas som rena.

Physical impurity can be removed with water or any other cleanser

Att avlägsna fysisk orenhet

Fysiska orenheter på kroppen, kläderna eller böneplatsen, eller för den delen på vad som helst eller var som helst, kan avlägsnas med vad som helst, vatten eller annat, ty islam föreskriver att det ska avlägsnas. Det anges inte hur många gånger det ska tvättas av, utom när det gäller fysiska orenheter från en hund (dvs. dess saliv, urin och avföring) i vilket fall det ska tvättas av sju gånger varav minst en med jord. För de andra fysiska orenheterna gäller att de ska tvättas bort och att eventuella kvardröjande odörer eller envisa fläckar kan ignoreras. En kvinna frågade vid ett tillfälle Profeten om att tvätta bort menstruationsblod och han sa: ”Det räcker att tvätta bort det, och du behöver inte bry dig om kvarblivna fläckar. (Sunan Abu Dāwūd: 365)

Etikett vid toalettbesök

 • En muslim rekommenderas att gå in i toalettrummet med vänster fot först efter att ha sagt: ”Bismillāh Allāhumma innī a‘ūd̂u bika min al-k̂ubut̂i wal-k̂abāʼit̂” (I Guds namn, jag söker skydd hos Dig, Gud, från de manliga och de kvinnliga djinnerna).
 • Muslimen rekommenderas också att gå ut ur toalettrummet med höger fot först och sedan säga: ”Ĝufrānak” (Gud, jag söker Din förlåtelse).
 • Han ska dölja sina privata delar när han uträttar sina behov.
 • Han ska inte uträtta sina behov på en plats där han kan bli sedd eller väcka anstöt hos andra människor. Att göra så är strängt förbjudet.
 • Om han är på en öppen plats som en öken ska han inte uträtta sina behov i ett hål eftersom han då kan skada djur som bor i hålor eller bli skadad av sådana djur. Att göra så är strängt förbjudet.
 • Han ska inte vända sig i den riktning (qiblah) mot Kaba i Mecka i vilken muslimer står i den före-skrivna bönen, eller vända ryggen mot den. Profeten b sa: ”När ni uträttar era behov – vänd er då inte mot qiblah eller vänd ryggen åt den.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 386; Ṣaḥīḥ Muslim: 264) Detta gäller främst när man är utomhus. Det är ingen skada skedd om man gör så inne i byggnader som på vår tids toaletter.
 • Han måste vara försiktig så att inga orenheter kommer på kropp eller kläder. Skulle detta ändå av misstag ske måste han noga tvätta bort orenheten.
 • När han har uträttat sina behov ska han antingen:
Tvätta sina privata delar noga med vatten. Detta kallas istinjā på arabiska.

eller

Tvätta sina privata delar tre gånger med någonting annat lämpligt som till exempel toalettpapper eller stenar. Detta kallas istijmār på arabiska. Det är rekommenderat att använda sig av vänster hand för att tvätta sina privata delar.

Rituell orenhet (ḥadat̂)

 • Rituell orenhet (ḥadat̂) åsyftar den andliga orenhet som förhindrar en muslim att förrätta bön innan den har avlägsnats. Den är inte fysisk som najāsah.
 • Den rituella orenheten kan avlägsnas med hjälp av rent vatten och den rituella tvagningen (wuḍū) eller helkroppstvättningen (ĝusl). Rent vatten är vatten vars färg, smak eller lukt inte har förändrats av fysiska orenheter. Sedan kan muslimen förrätta så många böner han vill så länge inte den rituella renheten bryts..

Två typer av rituell orenhet:

 
Den mindre rituella orenheten kan avlägsnas genom den rituella tvagningen (wuḍū).
Den större rituella orenheten kan avlägsnas genom helkroppstvättningen (ĝusl).

Den mindre rituella orenheten och tvagningen (wuḍū):

Effekten av den rituella tvagningen (wuḍū) upphävs och man blir rituellt oren efter följande:

 1. Naturliga utsöndringar från genitalier och tarmkanal såsom urin, avföring och luft. I detta sammanhang sägs i Koranen: …eller just har förrättat sina behov… (Sura an-Nisā’, 4:43) När Profeten fick höra att en man var osäker på huruvida han hade släppt väder eller inte under bönen, gav han rådet: ”Han ska inte lämna bönen så länge han inte hör ett ljud eller känner en lukt.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 175; Ṣaḥīḥ Muslim: 361)

  Loss of consciousness as a result of sleep, insanity or drunkenness is one of the things which render wudoo’ invalid.

 2. Att lustfyllt vidröra sina privata delar med bara händer. Profeten sa: ”Den som vidrör sina privata delar ska tvaga sig igen.” (Sunan Abu Dāwūd: 181)
 3. Att äta kamelkött. Vid ett tillfälle fick Profeten frågan: ”Ska vi tvaga oss efter att ha ätit kamelkött?” Han svarade: ”Ja.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 360)
 4. Att inte vara vid normalt medvetande såsom vid sömn, berusning och grav psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.