Islam của trẻ con

Tất cả loài người đều được tạo hóa trên bản chất tự nhiên là Islam (tức thần phục Allah, Đấng Tạo Hóa), còn những tôn giáo khác là sự phát sinh và được hình thành do sự giáo dục và nuôi dạy của cha mẹ. Thiên Sứ của Allah e nói: “Tất cả mọi đứa trẻ sinh ra đều được sinh ra trên bản chất tự nhiên, thế rồi cha mẹ của nó đã làm cho nó trở thành người Do thái hoặc Thiên Chúa hoặc Majus (thờ lửa)” (Albukhari: 1292, Muslim: 2658).

Tuy nhiên, đứa trẻ ngoại đạo nào chết đi thì chúng ta sẽ cư xử với nó theo giới luật được qui định đối với người ngoại đạo trên thế gian này, và Allah, Đấng Tối Cao sẽ biết rõ những điều bí mật và thầm kín và Ngài không bao giờ bất công với một ai. Vào Ngày Phục Sinh, Ngài sẽ thử thách chúng, ai tuân lệnh Ngài sẽ được vào Thiên Đàng còn ai không tuân lệnh Ngài sẽ phải vào Hỏa Ngục.

Và khi Thiên Sứ của Allah e được hỏi về những đứa trẻ của những người thờ đa thần thì Người nói: “Khi Allah tạo hóa chúng thì Ngài biết rõ chúng đã là người như thế nào” (Albukhari: 1317).

Nhưng khi nào chúng ta khẳng định các trẻ con ngoại đạo là theo Islam trên thế gian này?

Để xác định Islam của trẻ con, có các tình huống khác nhau:

 1. Khi cha mẹ vào Islam hoặc một trong hai vào Islam thì đứa trẻ sẽ theo tôn giáo tốt đẹp nhất của cha mẹ nó.
 2. Khi trẻ con vào Islam lúc nó đã có ý thức nhưng chưa trưởng thành (tức chưa đến tuổi dậy thì) dù cha mẹ của nó không vào Islam. Quả thật, có một cậu bé Do thái đã hầu hạ cho Nabi e, lúc cậu ta bệnh, Nabi e đã đến thăm cậu ta và mời gọi cậu ta vào Islam, Người e ngồi ngay phía đầu của cậu
 • Cả cha mẹ của nó vào Islam hay chỉ một trong hai vào Islam, đúng không?
  • Đúng => Cậu bé được khẳng định là Islam và sẽ được cư xử theo giáo luật của những người Muslim.
  • Không => Nó có tự mình vào Islam không?
   • Đúng => Cậu bé được khẳng định là Islam trên thế gian này nếu như nó ý thức được những gì nó nói, và Islam đó của nó sẽ cứu rỗi nó vào Ngày Sau, điều này được thống nhất bởi tất cả những người Muslim.
   • Không => Đứa trẻ ngoại đạo nào chết đi thì chúng ta sẽ cư xử với nó theo giới luật được qui định đối với người ngoại đạo trên thế gian này, và Allah, Đấng Tối Cao sẽ biết rõ những điều bí mật và thầm kín và Ngài không bao giờ bất công với một ai. Vào Ngày Phục Sinh, Ngài sẽ thử thách chúng, ai tuân lệnh Ngài sẽ được vào Thiên Đàng còn ai không tuân lệnh Ngài sẽ phải vào Hỏa Ngục.