Islam không có chỗ xung đột giữa hai giới

Mối quan hệ giữa nam và nữ trong Islam là một mối quan hệ bổ sung cho nhau, tất cả một trong hai đều cần bổ sung qua lại cho nhau trong việc xây dựng một xã hội Muslim.

Islam không có chỗ xung đột giữa hai giới:

Ý tưởng của sự xung đột giữa đàn ông và phụ nữ đã kết thúc bởi đàn ông đã chế ngự phụ nữ trong một số xã hội còn lạc hậu, hoặc bởi sự nổi loạn của phụ nữ cũng như việc họ thoát ra khỏi bản chất tự nhiên của họ, cái đã được tạo ra cho họ, trong một số xã hội khác xa vời với giáo lý của Allah.

Tuy nhiên, điều đó chắc chắn không xảy ra nếu như không có sự rời xa khỏi giáo luật của Allah, Đấng Sáng Suốt, khi mà Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và các ngươi chớ ham muốn những thứ mà Allah dùng để ưu đãi người này hơn người kia. Đàn ông hưởng phần mà họ đã kiếm được và phụ nữ hưởng phần mà họ đã kiếm được; và hãy cầu xin Allah về thiên lộc của Ngài} (Chương 4 – Annisa’, câu 32).

Mỗi đặc điểm, mỗi chức năng và mỗi vinh dự, đều có cái quyền riêng của nó, tất cả mọi người đều có thể đi tìm ân phúc và sự hài lòng của Allah, và giáo lý của Allah không đến chỉ để thanh toán đối với đàn ông hoặc chỉ để thanh toán với phụ nữ mà nó là giáo lý thanh toán đối với con người, đối với một xã hội Muslim.

Trong hệ thống giáo luật Islam không có chỗ cho cuộc chiến và xung đột giữa hai giới, và cũng không mang ý nghĩa cạnh tranh hơn thua giữa hai giới về những điều phù phiếm của trần gian, và cũng không phải mang mục đích tấn công phụ nữ hay tấn công nam giới nhằm làm suy yếu một trong hai bởi sự chỉ trích và theo dõi những thiếu sót. Bởi thế, tất cả những điều đó đều vô ích ở một khía cạnh, và ở một khía cạnh khác đó là sự hiểu sai về Islam, về sự thật bình đẳng của hai giới, và tất cả phải nên cầu xin Allah ân phúc nơi Ngài.