Islam là một tôn giáo toàn cầu

Islam là một tôn giáo toàn cầu

Tôn giáo Islam mang đến sự nhân từ và hướng dẫn cho tất cả các dân tộc trong nền văn hóa, phong tục, truyền thống và quốc gia khác nhau, như Allah, Đấng Tối Cáo phán:

{Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại.} (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 107).

Chính vì lẽ này mà Islam rất tôn trọng tất cả mọi phong tục truyền thống của các dân tộc, các cộng đồng. Những người Muslim mới cải đạo không bắt buộc phải thay đổi phong tục tập quán riêng của họ trừ phi phong tục tập quán đó nghịch lại với giáo luật Islam, bởi bất cứ phong tục tập quán nào nghịch lại với Islam thì bắt buộc phải thay đổi nó cho phù hợp với giáo điều của Islam vì quả thật Allah chính là Đấng có quyền bảo ban hay ngăn cấm, và Ngài là Đấng Hiểu biết và Am tường mọi sự việc, chúng ta phải có đức tin Iman nơi Allah và qui phục hệ thống giáo luật của Ngài. Những phong tục tập quán không có liên quan đến Islam cũng như không liên quan đến hệ thống giáo luật của nó mà những người Muslim đang duy trì thì Islam không qui định người Muslim mới cải đạo phải noi theo chúng, mà đích thực chúng chỉ là những phong tục tập quán được phép của một dân tộc hay một quốc gia nào đó mà thôi.

Toàn bộ trái đất đều là nơi để thờ phượng Allah:

Islam coi toàn bộ trái đất đều là nơi tốt đẹp để sinh sống và thờ phượng Allah. Không có một quốc gia nào, một xứ sở nào hay một địa điểm cụ thể nào được qui định cho những người Muslim phải dời cư đến sống ở đó, mà vấn đề là ở chỗ người Muslim có được tự do thờ phượng Allah hay không.

Người Muslim không nhất thiết phải di chuyển dời cư đến một nơi khác trừ trường hợp y bị cản trở trong việc thờ phượng Allah, nếu bị cản trở thờ phượng Allah thì y có thể di chuyển đến một nơi khác để thờ phượng Ngài, như Allah, Đấng Tối Cao phán: {Hỡi các bầy tôi có đức tin của TA, quả thật trái đất của TA rộng thênh thang và bao la, bởi thế các ngươi hãy thờ phượng riêng một mình TA!} (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 56).