Islam là tôn giáo cân bằng và ôn hòa

Islam là tôn giáo cân bằng và ôn hòa

Islam là tôn giáo cân bằng, không lơ là hời hợt hay quá nghiêm khắc và sùng đạo thái quá. Và bản chất này đều được phản ánh trong mọi nghi lễ và thờ phượng.

Cũng chính vì lẽ này mà Thượng Đế bảo Thiên Sứ e, các vị Sahabah của Người cùng những người có đức tin phải luôn cân bằng và ôn hòa giữa hai điều:

 

Trung trực, ngay chính trên tôn giáo và tôn vinh các biểu hiệu của Allah trong tim.

Ngăn cấm sự thái quá, vượt mức giới hạn và làm điều tội lỗi.

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Bởi thế, Ngươi (Muhammad) hãy đứng vững một cách ngay chính như đã được sắc lệnh, và những ai sám hối (với Allah) cùng với Ngươi và chớ đừng phạm giới bởi vì Ngài (Allah) hằng thấy điều các ngươi làm.} (Chương 11 – Hud, câu 112).

Có nghĩa là thẳng bước trên điều chân lý, cố gắng duy trì điều đó một cách không thái quá hoặc gây khó khăn cho bản thân.

Và khi Thiên Sứ của Allah e dạy các Sahabah của Người cách thức làm Hajj thì Người cảnh báo họ về sự thái quá và lưu ý họ rằng đấy là nguyên nhân đã hủy hoại các cộng đồng trước đây, Người e nói: “Các ngươi hãy coi chừng chớ đừng thái quá trong tôn giáo bởi lẽ những người ở thời trước các ngươi đã bị diệt vong vì đã thái quá trong tôn giáo” (Ibnu Majah: 3029).

Và Nabi e cũng có nói: “Các ngươi hãy làm những điều không gây khó khăn và trở ngại cho bản thân các ngươi” (Albukhari: 1100).

Quả thật, Thiên Sứ của Allah e đã trình bày rõ cho biết bản chất của bức Thông Điệp được gởi đến rằng nó không gây khó khăn hay tạo gánh nặng cho nhân loại mà nó đến để truyền dạy, tạo sự khôn ngoan và dễ dàng cho họ. Người e nói: “Quả thật Allah không cử phái Ta đến để gây khó khăn mà Ngài cử Ta đến để truyền dạy và tạo sự dễ dàng cho mọi người” (Muslim: 1478).