Jak przyjąć islam?

Jak przyjąć islam?

Wszystko, co trzeba zrobić, aby przyjąć islam, to wypowiedzenie wyznania wiary (szahady) ze szczerym przekonaniem, będąc w pełni świadomym jego znaczenia. Szahada jest pierwszym i najważniejszym z pięciu filarów islamu i składa się z dwóch części, mianowicie:

  1. Aszhadu an lā ilāha illallāh, co oznacza: zaświadczam, że nie ma boga godnego czci z wyjątkiem Allaha; czczę Jego jedynego, bez przypisywania Mu w czci żadnych partnerów.
  2. Ła aszhadu anna Muḥammadan rasūlullāh, co oznacza: i zaświadczam, że Muḥammad jest Wysłannikiem Allaha, którego Allah posłał do całej ludzkości; będę słuchać przestrzegać jego nakazów i unikać tego, czego zakazał i będę czcić Allaha zgodnie z tym, co zostało przepisane i z Sunną (zob. str. 42-50).

Rytualna kąpiel nowego muzułmanina

Moment, w którym osoba przyjmuje islam, jest bez wątpienia najwspanialszym momentem w jej życiu, gdyż symbolizuje narodziny, poprzez które osoba ta pojmuje prawdziwy powód swojego istnienia na tym świecie oraz to, że musi żyć zgodnie z prawami tej wspaniałej religii ‒ islamu. Zaleca się, by po konwersji wzięła rytualną kąpiel (ghusl), obmywając całe swoje ciało wodą. Tak, jak oczyściła swą duszę z duchowej nieczystości, takiej jak dodawanie Allahowi partnerów w czci (szirk), oraz z grzechów, które wcześniej popełniła, tak zaleca się, by oczyściła swoje ciało, biorąc rytualną kąpiel.

Kiedy jeden z arabskich szlachciców przyjął islam, Prorok r polecił mu, by wziął kąpiel (Sunan Al Bajhaqῑ:837).