Kallelsen till bön (ad̂ān)

Kallelsen till bön (ad̂ān)

Böneutropet (ad̂ān) är i Guds ögon en av de mest förtjänstfulla handlingarna.

Syftet med böneutropet (ad̂ān) är att kalla människor till bön och signalera att tiden för en viss bön har infallit. En annan kallelse, iqāmah, kallar muslimerna att ställa upp sig för att påbörja en föreskriven bön. Till en början samlades muslimerna när de trodde att det var tid för bön men det var ingen som kallade samman dem. En dag diskuterade de hur de skulle göra för att samla alla till bön.

Vissa föreslog att man skulle använda en klocka som de kristna medan andra förordade en bagges horn enligt en urgammal judisk sed. En av Profetens följeslagare, ʻUmar ibn al-K̂aṭṭāb, kom då med förslaget att utse någon att kalla människor till bön. Profeten b samtyckte, vände sig till Bilāl och sa: ”Res dig, Bilāl, och kalla människor till bön.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 579; Ṣaḥīḥ Muslim: 377)

Att recitera böneutropen ad̂ān och iqāmah

 • Såväl ad̂ān som iqāmah måste reciteras när det är fråga om en hel grupp (gemensam bön) men inte om det handlar om en person som ska förrätta enskild bön. Om en grupp avsiktligen utelämnar dem är deras bön fortfarande giltig men de betraktas som syndare.
 • Ad̂ān bör reciteras med vacker och hög röst så att människor kan höra den och komma till moskén för att förrätta den gemensamma bönen.
 • Det finns olika versioner av ad̂ān som alla är godkända av Profeten b. Följande är den vanliga ordalydelsen:

Iqāmah

 1. Allāhu akbar, Allāhu akbar (Gud är större än allt, Gud är större än allt)
 2. aŝ hadu an lā ilāha illa Allāh (Jag vittnar om att det inte finns någon som har rätt att dyrkas utom Gud)
 3. aŝ hadu anna muḥammadan rasūlullāh (Jag vittnar om att Muhammad är Guds sändebud)
 4. ḥayyaʻal aṣ-ṣalāh (Kom och förrätta bönen)
 5. ḥayyaʻal al-falāḥ (Kom till framgång)
 6. qad qāmatiṣ-ṣalāh, qad qāmatiṣ-ṣalāh (Bönen börjar, bönen börjar)
 7. Allāhu akbar, Allāhu akbar (Gud är större än allt, Gud är större än allt)
 8. lā ilāha illa Allāh (Det finns inte någon som har rätt att dyrkas utom Gud)

Ad̂ān

 1. Allāhu akbar (Gud är större än allt) (fyra gånger)
 2. aŝ hadu an lā ilāha illa Allāh (Jag vittnar om att det inte finns något som är värt att dyrka utom Gud) (två gånger)
 3. aŝ hadu anna muḥammadan rasūlullāh (Jag vittnar om att Muhammad är Guds Sändebud) (två gånger)
 4. ḥayyaʻal aṣ-ṣalāh (Kom och förrätta bönen) (två gånger)
 5. ḥayyaʻal al-falāḥ (Kom till framgång) (två gånger)
 6. Allāhu akbar (Gud är större än allt) (två gånger)
 7. ā ilāha illa Allāh (Det finns inte någon som har rätt att dyrkas utom Gud)

Gud belönar varje steg som tas till moskén.

Att svara på ad̂ān

Det är rekommenderat att ordagrant upprepa varje del av böneutropet (ad̂ān) efter utroparen (muʼad̂d̂in), förutom efter ḥayyaʻal aṣ-ṣalāh (kom och förrätta bönen) och ḥayyaʻal al-falāḥ (kom till framgång) efter vilka man säger: lā ḥawla wa lā quwwata illa billāh (det finns ingen makt eller kraft utom hos Gud).

Efter böneutropet (ad̂ān) är det rekommenderat att läsa följande åkallelse: Allāhumma rabba hād̂ih-id-daʻwat-it-tāmmati, waṣṣalāt-il-qāʼimati, āti Muḥammadan-il-wasīlata wal-faḍīlata, wa bʻat̂u maqāman maḥmūdan allad̂ī waʻadtah (Gud! Herre över detta fulländade utrop och denna påbjudna bön, skänk Muhammed medlingen och äran, och ta honom upp till den höga position som Du har lovat honom ).