Không rõ ràng cũng như không chắc chắn

Không rõ ràng cũng như không chắc chắn

Ý nói tất cả hợp đồng và thỏa thuận có sự không rõ ràng và không chắc chắn có chỗ hở thì có thể sẽ là nguyên nhân gây xung đột và tranh chấp giữa hai bên hoặc có thể sẽ gây bất công đối với một trong hai bên.

Quả thật, Islam nghiêm cấm điều này vì để ngăn chặn việc xung đột, tránh chấp, hoặc bất công. Cho nên, Islam nghiêm cấm cho dù hai bên đồng tình và cùng thuận với nhau. Quả thật, Nabi r đã nghiêm cấm mua bán không rõ ràng. (Muslim: 1513).

Các thí dụ cho hình thức mua ban không rõ ràng cũng như không chắc chắn:

  1. Mua bán trái quả trước khi nó hoàn toàn chín sẵn sàng để thu hoạch, bởi quả thật Nabi r đã cấm điều đó vì sợ sự rủi ro trước khi trái quả chín đủ để thu hoạch.
  2. Trả một khoản tiền để mua một hộp hay một thùng mà không biết trong đó đựng thứ gì, có thể đó là hàng hóa có giá trị hay những thứ gì đó tầm thường. Thí dụ cho hình thức giao dịch này là mua bán những gì mình không sở hữu và không có khả năng bàn giao nó.

Khi nào sự không rõ ràng gây ảnh hưởng?

Sự mơ hồ và không rõ ràng có sức ảnh hưởng sẽ không bị nghiêm cấm hợp đồng giao dịch trừ phi sự ảnh hướng của nó nhiều và lớn, và vấn đề là ở bản chất của hợp đồng chứ không phải những điều phát sinh.

Bởi thế, người Muslim được phép mua một căn nhà chẳng hạn dù không biết rõ chất liệu được dùng xây dựng ngôi nhà đó cụ thể như thế nào, cũng như chẳng biết rõ nước sơn loại nào hoặc những gì mang tính tương tự, vì sự không rõ ràng này không đáng kể, hơn nữa đây không phải nằm trong hợp đồng giao dịch chính mà chỉ là các phát sinh phụ.