Khushu’a trong lễ nguyện Salah

Khushu’a trong lễ nguyện Salah

Khoảng cách gần nhất của người bề tôi với Thượng Đế của y là lúc y Sujud (cúi đầu quì lạy) .

Khushu’a là cái đích thực của Salah, là cái nhân của nó, ý nghĩa của Khushu’a là sự nghiêm trang, kính cẩn, và tịnh tâm trước Allah trong sự kính sợ và hạ mình phủ phục Ngài qua các lời kinh cầu và tụng niệm.

Và nó là một trong những sự thờ phượng ân phước nhất, Allah đã khẳng định trong Kinh sách của Ngài rằng nó là một trong các thuộc tính của những người có đức tin, như Ngài đã phán: {Những người có đức tin chắc chắn thành đạt: đó là những người hạ mình phủ phục trong việc dâng lễ nguyện Salah của họ.} (Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 1, 2).

Và người sống một cách Khushu’a trong lễ nguyện Salah sẽ nếm thấy vị ngọt của sự thờ phượng và đức tin Iman, cũng chính vì vậy mà Thiên Sứ r đã nói: “Ta tìm thấy sự hạnh phúc và niềm vui trong lễ nguyện Salah” (Annasa-i: 3940).

Những cách hỗ trợ Khushu’a trong lễ nguyện Salah:

Có nhiều cách hỗ trợ Khushu’a trong lễ nguyện Salah, tiêu biểu:

  1. Chuẩn bị chu đáo cho lễ nguyện Salah:

Nên đi sớm đến Masjid đối với nam giới, hãy thực hiện các lễ nguyện Salah khuyến khích trước lễ nguyện Salah bắt buộc, mặc quần áo tươm tất và chỉnh tề rồi đi đến Masjid một cách từ tốn.

  1. Tránh xa và loại bỏ tất cả những thứ làm phân tâm gây phiền nhiễu:

Chớ nên dâng lễ nguyện Salah ở những nơi mà phía trước mặt y là những hình ảnh và những điều gây phiền nhiễu hoặc có những âm thanh ồn ào, không vội vã dâng lễ nguyện Salah khi bản thân cần phải đi vệ sinh hoặc đang đói hoặc khát trong khi thức ăn và thức uống đã được mang đến, bởi lẽ những điều đó sẽ khiến người thực hiện lễ nguyện Salah không tịnh tâm hướng về Allah.

  1. Sự nghiêm trang và chuẩn trong các động tác nghi thức của lễ nguyện Salah:

Quả thật, Nabi r thực hiện rất nghiêm trang và chuẩn trong Ruku’a, Sujud và trong mọi động tác, và Người ra lệnh bảo người nào không thực hiện tốt Salah phải thực hiện một cách nghiêm trang và chuẩn chu trong các động tác của Salah và Người cấm thực hiện một cách hấp tấp và vội vã và Người ví điều đó giống như hình ảnh của con quạ đang mổ thức ăn..

Nabi r nói: “Người xấu nhất là người lấy trộm đi lễ nguyện Salah của y”. Các vị Sahabah hỏi: Thưa Thiên Sứ của Allah, y lấy trộm lễ nguyện Salah của y như thế nào? Người nói: “Y không hoàn chỉnh Ruku’a và Sujud của y” (Ahmad: 22642)..

Và người không có sự nghiêm trang và chuẩn chu trong lễ nguyện Salah sẽ không thể có Khushu’a, bởi vì sự vội vã và hấp tấp làm mất đi Khushu’a.

  1. Luôn biết rằng mình đang đứng trước Đấng Tối Cao và Vĩ Đại nhất:

Luôn nghĩ đến sự vĩ đại và tối cao của Đấng Tạo Hóa, luôn nhớ rằng bản thân mình là một vật thể yếu đuối và thấp hèn trước Ngài, luôn nhớ rằng mình đang đứng trình diện trước Thượng Đế, Đấng sẽ cứu rỗi mình khỏi sự trừng phạt, hãy nghĩ đến những gì Ngài sẽ chuẩn bị cho những người có đức tin ở Đời Sau từ những phần thưởng to lớn và những gì mà Ngài đã chuẩn bị dành trừng phạt những kẻ thờ đa thần và những kẻ vô đức tin, hay nghĩ đến ngày đại triệu tập trước Allah vào Ngày Sau.

Khi người có đức tin luôn ghi nhớ trong lòng những điều đó trong lễ nguyện Salah thi y sẽ giống như những người được Allah phán mô tả trong Kinh sách của Ngài: {Và hãy cầu xin được che chở và phù hộ bằng sự kiên nhẫn và bằng lễ nguyện Salah, và quả thật điều này cảm thấy rất khó trừ những người luôn biết hạ mình phủ phục trước Allah, họ là những người luôn nghĩ rằng họ sẽ phải trình diện Thượng Đế của họ và sẽ phải trở về với Ngài.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 45, 46).

Và khi nào người dâng lễ nguyện Salah luôn tâm niệm rằng Allah đang lắng nghe và sẽ đáp lại lời cầu nguyện của y thì y sẽ đạt được sự Khushu’a trong Salah tùy theo mức độ tâm niệm của y.

  1. Suy ngẫm về các lời Kinh được đọc cũng như các lời tụng niệm của lễ nguyện Salah:

Kinh Qur’an được ban xuống để suy ngẫm như Allah đã phán: {Kinh sách (Qur’an) mà TA ban Nó xuống cho Ngươi (Muhammad) là Kinh sách đầy ân phúc để giúp họ nghiền ngẫm về những Câu của Nó và để cho những người thông hiểu ghi nhớ.} (Chương 38 – Sad, câu 29). Và sự suy ngẫm chỉ có thể đạt được khi nào có kiến thức hiểu biết về nội dung ý nghĩa của các câu kinh, những lời tụng niệm và các lời Du-a được đọc lên, bởi lẽ khi chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa của các câu kinh và những lời tụng niệm đó thì chúng ta sẽ cảm nhận và bị chúng tác động làm cho chúng ta có được sự Khushu’a và hơn thế nữa rằng đôi mắt của chúng ta có thể rơi lệ; còn nếu như các lời Kinh đi qua mà chẳng có một chút tác động nào thì điều đó giống như một người không nghe cũng không thấy, như Allah đã phán: {Và những ai khi được nhắc đến những lời mặc khải của Thượng Đế của họ thì họ sẽ không gục đầu ra vẻ tai điếc mắt mù không nghe thấy gì cả.} (Chương 25 – Al-Furqan, câu 73).