Klädsel ur islamiskt perspektiv

Klädsel ur islamiskt perspektiv

Muslimer är ålagda att lägga vikt vid sin klädsel och se till att den är smakfull och ren, i synnerhet när man är tillsammans med andra människor samt i bönen. I Koranen sägs: Söner av Adam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön… (Sura al-A‘rāf, 7:31)

Gud l har gett människor tillåtelse att bära fina kläder och se till att ha ett vårdat yttre, ty att göra så är en del av att minnas Guds välsignelser över dem. I Koranen sägs: Säg: «Vem har förbjudit de sköna ting som Gud har skänkt Sina tjänare och allt det goda som Han gett dem för deras försörjning?» Säg: «Allt detta tillkommer i detta liv dem som tror, och på Uppståndelsens dag skall det vara dem [ensamma] förbehållet.» Så framställer Vi [Våra] budskap fast och klart för alla insiktsfulla människor. (Sura al-A‘rāf, 7:32)

Klädsel ger människan en mängd fördelar

Klädsel tjänar ett antal syften

  1. I enlighet med de normer för anständighet som finns nedärvda hos alla människor, döljer klädseln de delar av kroppen som måste döljas i det offentliga. I Koranen sägs: Söner av Adam! Vi har gett er ting som ni kan skyla er nakenhet [och pryda er] med… (Sura al-A‘rāf, 7:26)
  2. Den skyddar kroppen mot hetta, kyla och andra skador. Hetta och kyla är väderfenomen som kan förorsaka skada. Gud l beskriver fördelarna med den klädsel som Han ställer till förfogande för sina tjänare: I Koranen sägs: Och bland de ting som Gud har skapat har Han [sörjt för att några skänker] er skydd och skugga och i bergen har Han skapat grottor [där ni kan söka tillflykt]. Och Han har gett er kläder till skydd mot hetta [och köld] och kläder, som skyddar er mot ont som ni själva är upphov till. [Se] hur Han ger er Sin välsignelse i fullt mått – kanske underkastar ni er [nu Hans vilja]. (Sura an-Naḥl, 16:81)

.

Den generella regeln angående klädsel

Islam är en religion som ställer upp regler med utgångspunkt i den rena och ursprungliga natur (fiṭrah) som finns nedärvd hos alla människor, ärliga resonemang samt sund logik. Den generella regeln i sharia (ŝarīʿah) är att alla typer av klädsel och utsmyckningar är tillåtna. Islam ålägger inte muslimer att bära någon särskild typ av klädsel utan betraktar all klädsel som tillåten så länge den tjänar de syften den ska och inte går utanför de gränser som islam har. Profeten b bar den typ av klädsel som var vanlig på hans tid och ålade inte människor att bära någon särskild sorts kläder. Han varnade dem bara för vissa saker i anslutning till klädsel, ty den generella regeln i islamisk lag i alla angelägenheter, inklusive klädsel, är att allt är tillåtet om det inte finns belägg som säger någonting annat. Det betyder att ingenting kan förbjudas utan belägg, till skillnad från dyrkanshandlingar såsom bönen och fastan, som regleras av principen om restriktion. Den innebär att i juridisk mening tillräkneliga människor inte ska utföra en dyrkanshandling om det inte finns klara belägg för att Gud l har föreskrivit och godkänt den. Ingen dyrkanshandling ska således utföras utan skriftliga belägg från Koranen och Profetens sunna. Profeten b sa: ”Ät, ge välgörenhet och bär kläder. Låt ingen överdrift eller högfärd blandas in i det ni gör.” (Sunan an-Nasaʼi: 2559)

Även om islam har en anständighetsnorm finns det inte några detaljerade regler för hur en muslims klädsel ska se ut. Med undantag för sådan klädsel som är uttryckligen förbjuden kan muslimer använda den klädsel som är dominerande i de områden där de bor.