Koja imovina podliježe zekatu

Koja imovina podliježe zekatu

Zekat se ne daje na imovinu koja je potrebna čovjeku da se njome osobno koristi, kao što je kuća u kojoj stanuje, ma koliko dosegla njena vrijednost, niti na auto koje vozi, makar bilo luksuzno, a isti princip se odnosi i na odjeću, hranu i piće koji su mu potrebni za život itd.

Zekat je propisan na onu vrstu imovine koja izlazi iz okvira svakodnevnog korištenja i osobne potrebe, a ujedno se može uvećavati i rasti, kao:

  1. Zlato i srebro koje ne koristi kao nakit ili ukrasno-odjevni predmet

Zekat na zlato i srebro je obavezan kada količina posjedovanog zlata dosegne nisab – mjeru na koju se izdvaja zekat, i još uz to prekogodini u posjedu, a računa se lunarna-hidžretska godina koja traje 354 dana.

Nisab za zlato i srebro je sljedeći:

Za zlato je 85 grama, a za srebro 595 grama.

Ako u vlasništvu muslimana prekogodini navedena mjera, dužan je od cijele količine izdvojiti 2,5% vrijednosti na ime zekata.

  1. Novac u bilo kojoj valuti, bez razlike držao ga kod sebe ili na bankovnom računu

Nisab za novac je pretvorena vrijednost nisaba za zlato, tj. u vrijednosti 85 grama zlata kada se pretvori u određenu valutu. Stoga, ako u vlasništvu muslimana prekogodini novac u vrijednosti nisaba, izdvojit će iz njega 2,5% za zekat.

Primjer: Cijena zlata stalno se mijenja, pa ćemo pretpostaviti da je u vrijeme obaveze izdvajanja zekata na novac cijena jednog grama iznosila 25 dolara, tada će nisab za novac iznositi kako je opisano u nastavku:

25 $ (trenutna cijena zlata) pomnožena sa 85, jer nisab za zlato iznosi 85 grama, a nisab za novac je protuvrijednost zlata u valuti iz koje se izdvaja zekat. Proizvod množenja je 2125 $, što je vrijednost nisaba za novac u dolarima.

  1. Trgovačka roba

Pojam trgovačka roba podrazumijeva sve ono što je pripremljeno za prodaju, nekretnine: zemljište, kuće, zgrade i slično, i pokretnu imovinu: prehrana, potrošni materijali i drugo.

Kako se izdvaja zekat na trovačku robu: Vlasnik robe će sabrati vrijednost svega što prodaje po važećoj, sadašnjoj cijeni na tržištu u danu kada je nastupila zekatska obaveza, tj. nakon isteka jedne lunarne godine. Ako je vrijednost robe prešla vrijednost nisaba u novcu, iz svega će izdvojiti 2, 5% na ime zekata.

 

  1. Poljoprivredni usjevi (žitarice, voće i mohunaste plodovi)

Allah Uzvišeni je objavio: O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo. (El-Bekara, 267.).

Zekat je obavezan samo na neke određene vrste poljoprivrednih usjeva, pod uvjetom da količinom dosegne nisab – mjeru na koju se izdvaja zekat.

Prilikom izdvajanja zekata na poljoprivredne usjeve, pravi se razlika na usjeve koji su zaljevani, đubreni i obrađivani u odnosu na one koji to nisu, pazeći na stanja i obaveze ljudi.

  1. Stoka (kamile, krave, ovce i koze) Ako je stoka puštena na samostalnu ispašu pa vlasnik nema nikakvih obaveza u pogledu hrane, tada je dužan na istu izdvojiti zekat.

Međutim, ako vlasnik pribavlja i obezbjeđuje hranu za stoku u toku cijele godine ili veći dio godine, tada zekat na tu stoku nije obavezan.

Nisab za stoku i način izdvajanja zekata je opširna tema čije detalje možete potražiti u stručnoj fikhskoj literature.