Kurban-bajram

Kurban-bajram

 

To je drugi Bajram muslimana koji pada na 10. dan mjeseca zu-l-hidždžeta (zadnji mjesec islamskog lunarnog kalendara). Kurban-bajram ima mnoge odlike, kao naprimjer:

  1. To je jedan od najboljih dana u godini. Najbolji i najodabraniji dani su prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždžeta. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, rekao je: “Nema dana u kojima je Allahu draže činjenje dobrih djela od prvih deset dana ovoga (zu-l-hidždžeta) mjeseca.” Neko je upitao: “Čak i od borbe na Allahovom putu?!”, a on, Allah mu mir i spas podario, uzvrati: “Da, čak i od borbe na Allahovom putu, osim (nagrade) čovjeka koji je svojim životom i cijelim imetkom izašao u borbu na Allahovom putu, pa ništa od toga dvoga ne vrati.” (El-Buhari, 926 i Muslim, 757).
  2. To je najznačajniji dan hadždža, jer se u njemu obavlja većina i najznačajniji obredi hadždža: tavaf, klanje kurbana, bacanje kamenčića na Akabi.

Propisana djela na dan Kurban-bajrama

Za muslimane koji nisu na hadždžu propisano je na dan Kurban-bajrama obavljanje istih radnji kao i na Ramazanski bajram (vidi 144 str.) izuzimajući sadekatu-l-fitr koja je vezana za post.

Kurban-bajram izdvaja se od Ramazanskoga po tome što je preporučeno prinošenje kurbana – žrtve kao oblik pokornosti Allahu Uzvišenom.

Kurban je žrtva (kamila, krava, ovca ili koza) koja se prinosi s namjerom pokornosti Allahu Uzvišenom, nakon obavljenog bajram-namaza (10. zu-l-hidždže) do akšama 13. dana mjeseca zu-l-hidždžeta. Uzvišeni je kazao: … zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji. (El-Kevser, 2.). Riječi Uzvišenog: zato se Gospodaru svome moli, po mišljenju komentatora Kur’ana odnose se na kurbanski bajram-namaz.

Šerijatski tretman klanja kurbana

To je potvrđeni sunnet onome ko ima materijalnu mogućnost da priušti kurban. Jedan kurban dovoljan je za jednog muslimana i njegovu porodicu.

Propisano je da osoba koja prinosi kurban prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždžeta ne uzima ništa od svoje kose, brade i nokata, sve dok kurban ne bude žrtvovan.

Uvjeti koje treba ispunjavati kurban

 Islam je uvjetovao da kurban bude bez mahana

  1. Da bude iz reda sitne ili krupne stoke: kamile, krave, ovce ili koze, tako da nije ispravno prinositi kurban u drugim životinjama ili pticama. Jedna ovca ili koza dovoljna je za jednog muslimana i njegovu porodicu. Dok kurban prinešen u kravi ili kamili dovoljan je za sedam različitih članova i njihove porodice.
  2. Pogodna starosna dob. Tako ovce moraju imati najmanje šest mjeseci, koze godinu, krave dvije godine, a kamile najmanje pet godina starosti.
  3. Da životinja bude bez jasne i vidljive mahane. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Četiri životinje ne mogu u kurban: slijepa životinja, vidno bolesna, izraženo hromava i naoko iznurena životinja.” (En-Nesai, 4271 i Et-Tirmizi, 1497).

Kako se dijeli kurbansko meso

  • Zabranjeno je prodavati bilo koji dio kurbana (za ličnu korist).
  • Preporučeno je podijeliti kurban na tri dijela: trećinu za potrebe porodice, trećinu podijeliti kao hediju (prijateljima i komšijama), a trećinu podijeliti kao sadaku siromašnima.
  • Dopušteno je dati novac i opunomoćiti osobu i ili humanitarnu organizaciju da u naše ime prinese kurban i podijeli ga potrebnicima.