Kvalifikationer för att kunna bjuda in andra till islam på rätt sätt

Gud beskriver ett korrekt sätt att arbeta med da‘wah som karaktäriserat av vissa kvaliteter som skiljer det från andra arbeten och uppgifter. Dessa kvaliteter är följande:

  1. Insikt och kunskap

En som bjuder in till islam (en dā‘iyah) måste vara kunnig i den sanning till vilken han bjuder andra och tydligt presentera gudomliga instruktioner grundade på klara belägg. I Koranen sägs: Säg [Muhammed]: «Detta är min väg: jag uppmanar [er] med klarsyn och insikt att dyrka Gud – jag och de som följer mig. (Sura Yūsuf, 12:108)

Han behöver inte veta många saker innan han börjar bjuda in människor till islam. Varje gång han lär sig någonting nytt ska han lära ut det till andra. Om han till exempel lär sig om nödvändigheten av att inte sätta någon eller något vid Guds sida bör han förmedla denna information till andra. På samma sätt ska han om han lär sig något om några aspekter av islams skönhet förmedla detta till dem. Kort sagt ska han vidareförmedla allt han lär sig om islam även om det bara är en enda vers ur Koranen. Profeten b sa vid ett tillfälle: ”För vidare det som ni lär av mig [till andra], även om det [som ni har lärt er] är en enda vers ur Koranen.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 3274)

Så gjorde Profetens följeslagare. Under några dagar lärde de sig islams principer och sedan återvände de till sina folk för att bjuda in dem till islam och väcka deras intresse med hjälp av sin höga moraliska karaktär.

  1. Visdom

I Koranen sägs: Kalla [människorna, Muhammed] med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt… (Sura an-Naḥl, 16:125) Visdom är förmågan att utifrån den erfarenhet och kunskap man besitter fatta kloka beslut och ge goda råd vid rätt tidpunkt och plats.

Utifrån de skillnader som finns mellan människor i fråga om karaktär och förståelsenivå måste den som bjuder in till islam välja en lämplig metod och invänta rätt tillfälle för att vinna över dem.

Han måste närma sig dem med mildhet och medkänsla och föra ett lugnt och balanserat samtal som inte uppammar negativa känslor och hat. Det är därför Gud l påminner Sitt sändebud b om de gåvor Han har skänkt honom genom att göra honom mild mot människor. I Koranen sägs: I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig. (Sura Ᾱl ʻĪmrān, 3:159)