Lễ nguyện Salah dành cho người đi đường xa

Lễ nguyện Salah dành cho người đi đường xa

  • Khuyến khích người đi đường xa trong lúc hành trình hay tạm cư tại một địa điểm nào đó trong khoảng thời gian dưới bốn ngày thực hiện lễ nguyện Salah theo hình thức rút ngắn bốn Rak’at thành hai Rak’at được gọi là hình thức Qasr, có nghĩa là người dâng lễ nguyện Salah Zhuhur, Asr và Isha’chỉ thực hiện hai Rak’at thay vì bốn Rak’at, trừ trường hợp y dâng lễ nguyện Salah theo sau Imam định cư của nơi đó thì y phải thực hiện đầy đủ bốn Rak’at giống như Imam.
  • Giáo luật qui định cho y bỏ các lễ nguyện Sunnah Rawatib trừ hai Rak’at trước Fajar và Salah Witir.
  • Y được phép thực hiện hai lễ nguyện Salah Zhuhur và Asr hoặc Maghrib và Isha’ trong cùng một giờ của một trong hai được gọi là hình thức Jam’u, đây là điều giảm nhẹ, bớt di sự khó khăn, một sự thương xót mà Allah dành cho người bề tôi.