Lễ nguyện Salah dành cho người bệnh

Lễ nguyện Salah dành cho người bệnh

Lễ nguyện Salah là nghĩa vụ bắt buộc đối với mỗi người Muslim trong mọi hoàn cảnh khi mà y vẫn còn tỉnh táo và ý thức, tuy nhiên, Islam vẫn xem xét các vấn đề cũng như các tình trạng và nhu cầu khác nhau của con người, tiêu biểu cho điều đó là tình trạng bệnh tật.

Và để làm rõ thêm cho điều được nói:

  • Rằng nếu người bệnh không thể đứng hoặc rất khó khăn trong việc đứng hoặc sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị nếu đứng thì y được phép ngồi để dâng lễ nguyện Salah, còn nếu không thể

ngồi thì y được phép nằm. Nabi r nói: “Hãy đứng dâng lễ nguyện Salah, nếu không thể đứng thì ngồi, nếu không thể ngồi thì nằm” (Albukhari: 1066).

  • Ai không thể Ruku’a hoặc không thể Sujud thì y cứ thực hiện theo khả năng có thể.
  • Ai gặp khó khăn ngồi dưới đất thì có thể ngồi trên chiếc ghế hoặc ngồi trên những gì tương tự.
  • Ai gặp khó khăn khi phải làm Taharah cho mỗi lần dâng lễ nguyện Salah do bệnh thì có thể dâng lễ nguyện Salah theo hình thức Jam’u tức gộp chung hai lễ nguyện Salah trong cùng một giờ: giữa Zhuhur và Asr hoặc giữa Maghrib và Isha’.
  • Ai gặp khó khăn trong việc dùng nước do bệnh hay một lý do nào đó thì được phép dùng hình thức Tayamum để thay thế cho Wudu và tắm.