Lite om krigsetik i islam

Lite om krigsetik i islam

  1. islam påbjuder rättvisa också för ickemuslimer och varnar för att göra dem orätt på något sätt: I Koranen sägs: …Låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast… (Sura al-Mā’idah, 5:8) Dvs. låt inte din avoghet mot dina fiender gå över gränsen och föra dig bort från rättvisa i ord eller handling.
  2. Islam förbjuder strängeligen förräderi och svek i mellahavanden med fienden: Islam förbjuder förräderi och svek även om det gäller fienden. I Koranen sägs: Gud är sannerligen inte de svekfullas vän!  (Sura al-Anfāl, 8:58)
  3. Islam förbjuder strängeligen stympning av döda fiendekroppar: Islam förklarar stympning av döda kroppar som otillåten. Profeten b sa: ”Stympa inte människor.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 1731)
  4. Islam förbjuder att icke stridande dödas, att miljön förstörs och att fördärv vållas i området: När Abu Bakr as-Siddīq, den förste rätt vägledde kalifen och den främste av Profetens följeslagare, sände ut ett militärt fälttåg till de norra gränserna mot Bysans territorium sa han till ledaren för fälttåget Usāmah ibn Zayd: ”Tillåt inte dina styrkor att döda små barn, äldre eller kvinnor. Rotvält inte eller bränn palmer eller hugg ner friska träd. Slakta inte får, kor eller kameler annat än för att äta köttet. Du kommer att stöta på människor som har dragit sig tillbaka till eremitboningar; låt dem vara så att de kan uppnå det som de åsyftar med detta.” (Tārīk̂ ibn ʻAsākir, vol. 2, sid. 50)