Mekkas och den Helgade moskéns betydelse och förtjänster

Mekkas och den Helgade moskéns betydelse och förtjänster

Den Helgade moskén (al-Masjid al-ḥarām) är belägen i Mecka på den Arabiska halvöns västra del och har en rad förtjänster:

  1. Den härbärgerar Kaba

Kabas port, fylld av inskriptioner med verser ur Koranen

Kaba är en kubformad byggnad belägen i mitten av den Helgade moskén i Mecka.

Det är mot den som muslimer vänder sig i bönen och en del andra dyrkanshandlingar som Gud l har påbjudit för dem.

På Guds befallning byggdes den av profeten Abraham och dennes son Ismael, och har sedan renoverats åtskilliga gånger under historiens lopp.

I Koranen sägs: Och när Abraham och Ismael lade grunden till Helgedomen [bad de:] «Herre! Tag nådigt emot vår [möda]! Du är den som hör allt, vet allt. (Sura al-Baqarah, 2:127)

Profeten Muhammed b deltog själv tillsammans med de olika stammarna i Mecka när den Svarta stenen lades på sin rätta plats i samband med en renovering.

  1. Det var den första moské någonsin som byggdes på jorden

Abu D̂arr, en av Profetens nobla följeslagare, frågade vid ett tillfälle: ”Sändebud från Gud, vilken moské byggdes först på jorden?” ”Den Helgade moskén [i Mecka]”, svarade Profeten b. Abu D̂arr frågade då: ”Vilken var nästa?” ”al-Aqsa-moskén [i Jerusalem]”, blev svaret. ”Hur lång tid var mellan dem?” fortsatte Abu D̂arr att fråga. ”Fyrtio år”, svarade Profeten b. ”Var än du befinner dig när tiden för bön infaller”, fortsatte han, ”ska du förrätta bönen där, ty det ligger förtjänst i att förrätta bönerna när tiden för dem infalller.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 3186; Ṣaḥīḥ Muslim: 520)

  1. Belöningen för att förrätta bön i den mångfaldigas många gånger om

Profeten b sa: ”En bön i denna min moské [i Medina] är bättre än ettusen böner i någon annan, utöver den Helgade moskén [i Mecka], och en bön i den Helgade moskén är bättre än etthundratusen böner någon annanstans.” (Sunan Ibn Mājah: 1406; Musnad Aḥmad: 14694)

  1. Gud och Hans sändebud har förklarat den helgad

I Koranen sägs: [Säg, Muhammed:] «Jag har blivit befalld att dyrka Herren över denna stad – [det är Han] som har förklarat den okränkbar och allt tillhör Honom, – och jag har blivit befalld att vara en av dem som underkastar sig Hans vilja. (Sura an-Naml, 27:91)

Versen gör det tydligt att Gud l har förklarat Mecka en helgedom och följaktligen förbjudit människor att begå synder, utgjuta blod, jaga vilt eller hugga ner träd eller växter där.

Profeten b noterade vid ett tillfälle: ”Gud, och inte människor, har gjort Mecka till en helgedom – den som tror på Gud och den Yttersta dagen ska varken utgjuta blod eller hugga ner dess träd.

  1. Det är det land som är Gud och Hans sändebud kärast

Vid ett tillfälle sa en av Profetens följeslagare: ”Jag såg Guds sändebud sitta på sin kamel på al-Ḥazwarahs marknad och tala om Mecka: ’Vid Gud, du är det bästa och käraste av Guds alla länder. Hade jag inte drivits bort från dig hade jag aldrig lämnat dig.’” (Sunan at-Tirmid̂ī: 3925; an-Nasāʼīs as-Sunan al-Kubrā: 4252)

  1. Gud har gjort vallfärden till den Helgade moskén obligatorisk för alla dem som har förmåga att göra den

Abraham föreskrev vallfärd för människorna och de kom från fjärran platser för att göra den. Enligt en profetisk tradition gjorde alla profeter hadj till Helgedomen. När det gäller Guds befallning till Abraham om detta sägs i Koranen: Kungör för människorna [plikten att fullgöra] vallfärden. De skall komma till dig till fots och ridande på alla slag av snabbfotade riddjur och de skall komma från alla håll och från avlägsna trakter. (Sura al-Ḥajj, 22:27)