Modlitwa podróżnego

Modlitwa podróżnego

  • Zaleca się, by podróżujący, który przemieszcza się z miejsca w miejsce lub przebywa gdzieś czasowo przez okres krótszy niż cztery dni, skracał modlitwę z czterech cykli do dwóch. Wówczas wykonuje dwa cykle (rak‘āt) zamiast czterech w modlitwie południowej (ẓuhr), popołudniowej (‘aṣr) i nocnej (‘isza’), chyba że modli się za lokalnym imāmem – w takim przypadku musi go naśladować.
  • Może nie wykonywać modlitw nadobowiązkowych, które są wykonywane regularnie wraz z modlitwami obowiązkowymi (as sunan ar rałātib), z wyjątkiem modlitwy nadobowiązkowej przed fadżr.
  • Może połączyć modlitwę południową (ẓuhr) z popołudniową (‘aṣr) oraz modlitwę wieczorną (maghrib) z nocną (‘isza’) w porze którejś z nich. Jest to ułatwienie i łaska, zmniejszająca trudy związane z podróżą.