Năm trụ cột căn bản của Islam

Năm trụ cột căn bản của Islam

Nabi e nói: “Islam được dựng trên năm trụ cột nền tảng: lời chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là Thiên Sứ của Allah, dâng lễ nguyện Salah, xuất Zakah, đi hành hương Hajj và nhịn chay Ramadan” (Albukhari 8, Muslim 16).

Năm trụ cột nền tảng này là những căn bản của tôn giáo, là xương cột sống chống đỡ cơ thể Islam. Chúng tôi sẽ giảng giải và nói rõ các giáo luật của nó trong các mục cụ thể sắp tới.

Mục đầu tiên là đức tin Iman và Tawhid, và đây là mục tiếp theo với tiêu đề (Đức tin của bạn).

Mục tiếp sau đó là lễ nguyện Salah, một hình thức thờ phượng thiêng liêng và cao quý nhất trong các hình thức thờ phượng, Nabi e nói: “và trụ cột của nó là Salah” (Tirmizhi), tức trụ cột của Islam là lễ nguyện Salah có nghĩa là không có Islam nếu như không có lễ nguyện Salah.

Tuy nhiên, Salah chỉ có giá trị khi nào người Muslim thực hiện nó trong trạng thái Taharah (tẩy rửa thân thể). Do đó, tiếp theo sau mục (Đức tin của bạn) là mục (Taharah của bạn), kế đến là (Lễ nguyện Salah của bạn), cứ như thế.

Năm trụ cột căn bản của Islam
1   2
Lời chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là Thiên Sứ của Ngài. Dâng lễ nguyện Salah.
 
3   4   5
Xuất Zakah. Nhịn chay Ramadan. Đi hành hương Hajj tại ngôi đền Ka’bah.