Naidudulot ng Riba sa Tao at sa Lipunan

Naidudulot ng Riba sa Tao at sa Lipunan:

At katotohanang lubos na hinigpitan ng Islam ang usaping Riba sanhi ng malaking kapinsalaang naidudulot na nagwawasak sa buhay ng tao at ng lipunan, at ang mga ilan dito rito ay:

  1. Ito ay nagdudulot ng masidhing kawalan ng kaayusan sa pamamahagi ng yaman at pinalalaki ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap [sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat isa]:

Samakatuwid, ang Riba ay nagiging sanhi upang manatili ang yaman sa mga kamay ng iilang pangkat lamang mula sa mga kasapi ng isang lipunan, samantalang pinipigilan nito at ipinagkakait ito sa maraming pangkat ng tao sa lipunan, kung gayon ito ay kawalan ng kaayusan sa daloy ng kabuhayan at pamamahagi ng yaman, kaya ang lipunan ay magmimistulang isang maliit na pangkat ng mayayaman na ipinagkakait sa malaking bilang ng taong mahihirap ang trabaho at mga mahihirap na walang kabuhayan, at ito nagiging sanhi upang tumaas ang paglaganap ng krimen sa lipunan at mamayani ang poot sa pagitan ng mga tao.

  1. Ito ay nag-aanyaya ng walang kabuluhang pagtatapon ng yaman at pagmamalabis sa walang kapararakang gastusin.

Kaya ang kaluwagan sa pagpapautang ng may tubo [Riba] ay nang-uudyok sa mga nakakarami upang magiging mapaglustay, mapag-aksaya at mawalan ng pagtitipid, sapagka’t madali niyang natatagpuan sa mga nagpapautang sa kanya ang lahat ng kanyang pangangailangan, kaya hindi na niya nakukuha pang bilangin ang kanyang pangkasalukuyan at hinaharap na pananalaping pananagutan, bagkus siya ay walang pakundangang nangungutang hanggang magkatipun-tipon sa kanya ang mga utang at magipit ang kanyang buhay, at siya ay mananatili sa habambuhay na nakabaon sa mga utang na iyon.

  1. Ang Riba (pagpapatubo) ay pumipigil [at humahadlang] sa mga mayayamang namumuhunan mula sa mga mabubuti at kapaki-pakinabang na pamumuhunang kalakalan sa bansa:

Sapagka’t matatagpuan ng mayayamang namumuhunan sa pamamaraan ng pagpapatubo ang isang pagkakataon ng pagtamo ng isang tiyak na bahagdan ng pagkakakitaan mula pagpapatubo ng kanyang salapi, at ito ang maglilihis sa kanya sa pagpapalago ng kanyang yaman sa mga proyektong pang-industriya, pagsasaka at kalakalan gaano man kapaki-pakinabang ito sa lipunan, sapagka’t ito sa kahit papaano ay may kalakip na panganib, at nangangailangan ng isang ibayong pagsisikap at manggagawa.

  1. Ang Riba ay isang dahilan ng pagkawala ng biyaya ng yaman at pagbagsak ng kabuhayan [ekonomiya].

Kaya ang pagbagsak ng lahat ng mga kabuhayan [ekonomiya] at malaking pagkalugi sa mga bahay-kalakalan o sa mga tao ay sanhi ng pagmamalabis sa mga ipinagbabawal na Riba, ito ang isa sa mga masasamang bunga ng pagkakait sa pagpapala na siyang ipinabatid ng Allah. Ito ay kaiba sa kawanggawa at pagmamagandang-loob sa mga tao, sapagka’t ito ay nagbibigay ng pagpapala sa yaman at kaunlaran. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Pagkakaitan ng Allah ng biyaya ang Riba (pagpapatubo ng salapi), at pauunlarin Niya ang mga gawaing kawanggawa [kalakalang nakakatulong sa kaunlaran]}.Surah Al-Baqarah (2): 276