Nguồn gốc của thức ăn và đồ uống

Nguồn gốc của thức ăn và đồ uống:

Nguồn gốc của mọi thức ăn và đồ uống đều được phép dùng ngoại trừ những gì bị nghiêm cấm thuộc những thứ gây hại đến sức khỏe, nhân cách và tôn giáo của con người. Quả thật, Allah đã ban ân huệ cho con người khi Ngài đã tạo ra cho họ tất cả mọi thứ trên trái đất để họ hữu dụng ngoại trừ những gì Ngài ngăn cấm họ, Ngài phán:{Ngài là Đấng đã tạo hóa cho các ngươi tất cả mọi thứ trên trái đất} (Chương 2 – Albaqarah, câu 29).

Cây trồng và trái quả

Tất cả các loại cây từ những thứ được con người trồng trọt, hoặc từ cây cỏ, cây rừng, các loại nấm đều được phép ăn ngoại trừ những gì gây hại đến cơ thể và sức khỏe hoặc làm mất ý thức chẳng hạn như rượu, hoặc các chất gây nghiện là những thứ bị nghiêm cấm do có tác hại và làm mất đi lí trí.