Nhịn chay tình nguyện

Nhịn chay tình nguyện

Allah sắc lệnh bắt buộc nhịn chay chỉ một tháng trong năm, tuy nhiên, Ngài khuyến khích nhịn chay vào những ngày khác qua sự tự nguyện của mỗi người bề tôi đối với ai có khả năng và mong muốn được thêm ân phước, những ngày khuyến khích nhịn chay gồm những ngày sau đây:

  1. Ngày A-shura’ cùng với một ngày trước nó hoặc một ngày sau nó. Ngày A-shura’ là ngày mồng mười của tháng Muharram tức tháng giêng của niên lịch Islam, và đó là ngày mà Allah đã giải cứu vị Nabi của Ngài, Musa (Moses) u khỏi sự đuổi cùng giết tận của tên bạo chúa Fir’aun (Pharaon) và đồng bọn của hắn. Những người Muslim nên nhịn chay ngày hôm đó để tạ ơn Allah đã giải cứu Nabi Musa u đồng thời để noi theo đường lối của Thiên Sứ của chúng ta r khi Người nói: “Các ngươi hãy nhịn chay trước nó một ngày hoặc sau nó một ngày” (Ahmad: 2154). Và khi được hỏi về sự nhịn chay trong ngày A’shura’ thì Người r nói: “Nó xóa đi tội lỗi của năm vừa qua” (Muslim: 1162). 
  2. Ngày Arafah, là ngày mồng chín của tháng Zdul-Hijjah, tức tháng 2 của niên lịch Islam, đây là ngày mà tất cả những người hành hương Hajj tập trung lại tại Arafah để cầu nguyện Allah, và đây là ngày thiêng liêng và ân phúc nhất trong các ngày của năm. Đối với những người không đi hành hương thì giáo luật qui định khuyến khích họ nhịn chay, bởi vì Nabi r đã nói về ân phước của việc nhịn chay ngày Arafah khi được hỏi: “Nó xóa đi tội lỗi của năm vừa qua và năm sắp tới” (Muslim: 1162).
  3. Sáu ngày của tháng Shauwal, tháng Shauwal là tháng mười của niên lịch Islam tức tháng sau Ramadan. Nabi r nói: “Ai nhịn chay Ramadan rồi nhịn thêm sáu ngày của tháng Shauwal thì coi như y đã nhịn chay nguyên năm” (Muslim: 1164).