Những điều làm hỏng lễ nguyện Salah

Những điều làm hỏng lễ nguyện Salah:

Nghịch ngợm với gương mặt hoặc tay trong suốt dâng lễ nguyện Salah là điều Makruh. .

  1. Bỏ một nghi thức Rukun hoặc điều kiện để thực hiện Salah trong khi có khả năng thực hiện một cách có chủ ý hoặc quên.
  2. Bỏ một nghi thức Wajib nào đó của Salah một cách có chủ ý.
  3. Nói chuyện trong Salah một cách cố ý.
  4. Cười lớn tiếng trong Salah.
  5. Cử động nhiều và liên tục một cách không cần thiết.